KINH TỤNG PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG

Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 26992)


 Giới thiệu sách ấn-tống

VÔ MÔN THIỀN TỰ

11412 DALLAS Dr.

Garden Grove, Ca 92840

Phone: 714-206-1024

Email : sutinhcan@yahoo.comKINH TỤNG PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG

 pali_bia_flat-content
 

 
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng tám 2014

 Sách dày 218 trang

 Sách gồm có các bài kinh Pali thường tụng hàng ngày của chư Tăng Phật Giáo THERAVADA.
 các bài kinh dịch qua tiếng Việt của chư Tăng Việt Nam,
 các Ngữ Vựng Pali-Việt, giải thích nghĩa của bài kinh.
 nghi thức thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới, cùng Bát Quan Trai Giới tiếng Việt cùng tiếng Pali.
 một cuốn sách mà tất cả chư Tăng, Tu Nữ, cùng các Phật Tử
 muốn hiểu rõ ý nghĩa các bài kinh thường tụng hàng ngày
 .

 SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN  

MỤC LỤC

 

Ārādhanā Devatā........................ Thỉnh Chư Thiên.................. 1

Ratanattayapūjā......................... Dâng Hương....................... 3

Buddharatanapaṇāma................ Lễ Phật.............................. 4

Dhammaratanapaṇāma.............. Tán Pháp........................... 11

Saṅgharatanapaṇāma................. Tán Dương Tăng................ 15

Sambuddhe.......................................................................... 22

 Lễ Chánh Giác Tông........................................................ 22

Pūjemi Buddhaṃ......................... Dâng Hoa.......................... 25

Maṅgala Sutta...................................................................... 26

 Hạnh Phúc Kinh.............................................................. 26

Rattana Sutta...................................................................... 34

 Kinh Tam Bảo................................................................ 36

Karaṇīya Mettā Sutta................. Từ Bi Kinh......................... 53

Buddha-Jayamaṅgala Gāthā....... Kệ Phật Thắng Hạnh.......... 63

Tidasa Pāramī.......................... .......................................... 72

 Tam Thập Độ...................... .......................................... 73

Jaya-Paritta-Gāthā..................... Kệ Hộ Trì Tối Thắng........... 75

Abhaya-Paritta-Sutta.............. .......................................... 78

 Kệ Hộ Trì Vô Úy.................. .......................................... 79

Āṭānāṭiya-Paritta-Gāthā.......... .......................................... 83

 Kệ Hộ Trì Āṭānāṭiya............. .......................................... 83

Paṭidāna-Gāthā.......................... Kệ Hồi Hướng.................... 88

Mettā Kathā......................................................................... 93

 Từ Bi Nguyện................................................................. 94

Saṃvejanīya Gāthā.................... Kệ Tỉnh Thức..................... 96

Ti-Mātikā................................... ........................................ 104

 Tam Mẫu Đề........................ ........................................ 107

Paṭṭicca Samuppāda................. ........................................ 110

 Thập Nhị Duyên Khởi.................................................... 111

QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNNG....... ......................................113

 Dhātupatikūlapaccavekkhāṇapāṭho.............................113

 Quán tưởng yếu tố của tứ vật dụng..........................113


 Patikūlapaccavekkhāṇapāṭho .....................................115

 Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng....................115

 Taṅkhaṇikapaccavekkhāṇapāṭho.................................116

 Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ sự............................117

 Atītapaccavekkhaṇapāṭho...... ....................................120

 Quán tưởng lại tứ sự đã dùng trong ngày..................121

Anumodan’ārambha-Gāthā........... Mở đầu Kệ Chúc Phúc.....123

Sāmaññ’ānumodanā-Gāthā........... ...................................125

 Kệ Hoan Hỷ tương hợp...................................................125

Culla Maṇgala-Cakkavāḹa............. .....................................128

 Tiểu phúc chúc điềm lành vũ trụ. ....................................129

Hồi hướng chư thiên........................ ......................................132

Hồi hướng quyến thuộc.................... ......................................133

Hồi hướng chúng sanh...................... .....................................133

Nguyện............................................. ...................................136

Dhammacakkappavattana Sutta. .....................................137

 Kinh Chuyển Pháp Luân.............. ..................................137

Anattalakkhaṇa Sutta................... ....................................161

 Kinh Vô Ngã Tướng.................... ...................................161

Khandhaparitta-Gāthā.................. ....................................176

 Kệ Hộ Trì Uẩn............................. ..................................177

Bài Kinh tán dương ngài SĪVALI....... .....................................180

Anantariyaka Gāthā...................... Kệ An Lành....................181

Abhiṇhapaccavekkhapātho.......... .....................................182

 Năm điều quán tưởng.....................................................182

10 điều quán tưởng của bậc xuật gia.....................................183

Tirokuḍḍa-Kaṅḍa-Gāthā............... ......................................184

 Kệ hồi hướng đến Ngạ Quỷ......... ...................................184

Siddhiyācana Gāthā ...................... Kệ cầu xin thành tựu......190

Bài Sám Hối...................................... ...................................190

Phổ Nguyện...................................... ...................................194

Hồi hướng công đức......................... .....................................194

Bát Quan Trai (Ngữ Vựng) ............ .....................................195

Phép thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới.. ....................................200

Phép thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới........................204


sau đây là trang 1 và trang 2 của cuốn kinh:

ĀRĀDHANĀ DEVATĀ

Sagge kāme ca rūpe giri-sikhara-taṭe c’antalikkhe vimāne

Dīpe raṭṭhe ca gāme taru-vana-gahaṇe geha-vatthumhi khette

Bhummā c’āyantu Devā jala-thala-visame Yakkha-Gandhabba-Nāgā

Tiṭṭhantā santike yaṃ Muni-vara-vacanaṃ sādhavo me suṇantu.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

THỈNH CHƯ THIÊN

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền; hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây.

Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo. (3lần)

Dịch nghĩa:

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, trên đỉnh núi, bờ sông, nơi Thiên cung, trong quốc độ, giữa hư không, nơi làng mạc, rừng rú, trên cây cối, ruộng vườn, mặt đất, trong nhà. Các vị Dạ-Xoa, Càn-thát-bà, Long vương ngự trên bờ, dưới nước ở quanh đây, xin cung thỉnh. Lành thay, xin chư vị lắng nghe tôi tụng đọc lời dạy cao quý của Đấng Thanh Tịnh.

Thưa Chư tôn giả, đây là thời khắc (thích hợp) để nghe Pháp. (3 lần)

Ngữ vựng:

Sagga: cõi trời 

Kāma: dục giới

Ca:

Rūpa: sắc giới

Giri: núi

Sikhara: đỉnh

Giri-sikhara: đỉnh núi

Taṭa: bờ sông

C’antalikkha: bầu trời,hư không - ca + antalikkha

Vimāna: cung trời

Dīpa: hòn đảo,ngọn đèn

Raṭṭha: quốc độ 

Gāma: làng

Taru: cây

Vana: rừng lớn

Gahaṇa: rừng rậm

Geha: nhà. (gehaṃ, geho)

Vatthu: đất vườn

Khetta: ruộng

Bhummā: mặt đất 

C’āyantu: hãy đến - ca + ayantu (ayāti)

Devā: Chư Thiên

Jala: nước

Thala: đất liền

Visama: gồ ghề

Yakkha: dạ-xoa

Gandhabba: càn-thát-bà

Nāga: long vương

Tiṭṭhantā: ở. (tiṭṭhati)

Santika: gần

Yaṃ (ya): nào

Muni: bậc ẩn sĩ, Phật

Vara: cao quý

Vacana: lời nói

Sādhu: lành thay

Me: của tôi

Suṇāti: nghe

Dhamma: Pháp

Savana: sự nghe

Kāla: thời gi

Ayaṃ: này

Bhadanta: bậc đáng kính, tôn giả

šœ

Send comment
Your Name
Your email address
Thursday, February 5, 201512:00 AM(View: 136234)
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng hai năm 2015 ____ Sách dày 120 trang khổ 8.5x11
Friday, November 14, 201412:00 AM(View: 117996)
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng mười một năm 2014 ____ Sách dày 390 trang
Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 21373)
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng tám 2014 ____ Sách dày 392 trang
Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 19314)
Vô Môn Thiền Tự đã ấn tống đợt 3 kể từ đầu tháng 8 năm 2014 hai quyển sách Phật học như sau: 1. Sách "Kinh Tụng PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG" sách dày 218 trang. 2. Sách "Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng" của tác giả U JANAKA , Anh ngữ U KO LAY, Thiện Nhựt việt dịch. Sách dày 392 trang
Friday, February 1, 201312:00 AM(View: 17164)
Nguyên Tác: The Importance of Mindfulness Bài Gỉảng của ngài Venerable Sayadaw U. Silananda Dịch Giả:Nita Truitner Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng giêng 2013 Sách dày 84 trang
Friday, January 4, 201312:00 AM(View: 23033)
Nguyên Tác: Milindapanha ____ Dịch Giả:Mahathera Thitasila - Đại Đức Giới Nghiêm ____ Hiệu Đính: Tỳ Kheo Giới Đức ____ Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng giêng 2013 ____ Sách dày 740 trang
Tuesday, December 4, 201212:00 AM(View: 15932)
Tác giả : Phạm-kim-Khánh _____ Vô-Môn thiền-tự ấn-tống tháng 12 năm 2012 _____ Sách dày 119 trang
Monday, June 4, 201212:00 AM(View: 17543)
Nguyên tác: Journey In Search Of The Way _____ The Spiritual Autobiography Of Satomi Myodo _____ Anh Ngữ: Sallie B. King _____ Việt dịch : Nguyên-Phong _____ Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012 _____ Sách dày 229 trang
Thursday, March 1, 201212:00 AM(View: 15567)
Tác-giả : Ven. Shravasti Dhammika _____ Dịch-giả : Phạm-kim-Khánh _____ Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012 . _____ Sách dày 141 trang _____ Sách song ngữ Anh - Việt _____ Bilangual English - Vietnamese Book
Wednesday, January 4, 201212:00 AM(View: 12309)
Nguyên Tác: The Spectrum of Buddhism _____ Tác giả : Piyadassi Mahathera _____ Dịch Giả: Phạm-kim-Khánh _____ Vô-Môn thiền-tự ấn-tống tháng Giêng năm 2012 _____ Sách dày 726 tran
Sunday, September 4, 201112:00 AM(View: 15755)
Tác-giả : Vô Môn Huệ Khai _____ Dịch-giả và chú thích: Trần Tuấn Mẫn _____ Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012 . _____ Sách dày 186 trang