(View: 838376)
Chủ nhật đầu tháng 1, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 1 là NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49258)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 46528)

new2-small_0


blankKinh Kinh Vô Ngã Tướng - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 394
phát hình ngày 4 tháng 12 năm 2019

blankKinh Chuyển Pháp Luân - phần 2
Thiền và Đời Sống kỳ 393
phát hình ngày 27 tháng 11 năm 2019


blankKinh Chuyển Pháp Luân - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 392
phát hình ngày 20 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 3
Thiền và Đời Sống kỳ 391
phát hình ngày 13 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 2
Thiền và Đời Sống kỳ 390
phát hình ngày 6 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019

blankQuả của việc làm thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 388
phát hình ngày 23 tháng 10 năm 2019

blankQuả của việc làm bất thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 387

blankTâm Tịnh Hảo
Thiền và Đời Sống kỳ 386


blankTâm Bất Thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 385
phát hình ngày 2 tháng 10 năm 2019

blank18 Giới: 6 thức giới
Thiền và Đời Sống kỳ 384
phát hình ngày 25 tháng 9 năm 2019

blank18 Giới: 6 nội giới, 6 ngoại giới
Thiền và Đời Sống kỳ 383
phát hình ngày 18 tháng 9 năm 2019

blankTứ Diệu Đế
Thiền và Đời Sống kỳ 382
phát hình ngày 11 tháng 9 năm 2019

blankThập Nhị Nhân Duyên
Thiền và Đời Sống kỳ 381
phát hình ngày 4 tháng 9 năm 2019

blank37 Phẩm Trợ Đạo, Bát Chánh Đạo
Thiền và Đời Sống kỳ 380
phát hình ngày 28 tháng 8 năm 2019

blank37 Phẩm Trợ Đạo, Thất Giác Chi
Thiền và Đời Sống kỳ 379
phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019

blank37 Phẩm Trợ Đạo, Ngũ Căn - Ngũ Lực
Thiền và Đời Sống kỳ 378
phát hình ngày 14 tháng 8 năm 2019

blank37 Phẩm Trợ Đạo, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc
Thiền và Đời Sống kỳ 377
phát hình ngày 7 tháng 8 năm 2019

blank37 Phẩm Trợ Đạo, Tứ Niệm Xứ
Thiền và Đời Sống kỳ 376
phát hình ngày 31 tháng 7 năm 2019

 Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 375Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34d
Thiền và Đời Sống kỳ 375
phát hình ngày 24 tháng 7 năm 2019


 Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 373Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34c
Thiền và Đời Sống kỳ 374
phát hình ngày 17 tháng 7 năm 2019


 Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 373Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34b
Thiền và Đời Sống kỳ 373
phát hình ngày 10 tháng 7 năm 2019

phát hình ngày 3-7-2019. Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 372-Trường Bộ Kinh 34a. Cũng giống như Kinh Phúng-Tụng, Kinh Thập Thượng liệt-kê một trăm pháp-tu đã được Thế-Tôn giảng-dạy từ trước, nay Tôn-giả Xá-lợi-phất sắp-xếp lại theo thứ-tự từ một pháp cho đến mười pháp. Mười điểm quan-trọng (Thập Thượng) cần lưu-ý khi học-tập một bản Kinh-Phật: phải biết pháp-tu: (1) có nhiều tác-dụng, (2) cần phải tu-tập, (3) cần phải biến-tri, (4) cần được đoạn-trừ, (5) cần biết chỗ nguy-hại, (6) đưa đến sự thù-thắng, (7) khó thể-nhập, (8) cần được sanh-khởi, (9) cần được thắng-tri, (10) cần được tác-chứng.Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34a
Thiền và Đời Sống kỳ 372
phát hình ngày 3 tháng 7 năm 2019


phát hình ngày 26-6-2019. Kinh Phúng tụng-Thiền và Đời Sống kỳ 371-Trường Bộ Kinh 33c. Loại bốn pháp: có tất cả 50 loạiKinh Phúng Tụng, Trường Bộ Kinh 33c
Thiền và Đời Sống kỳ 371
phát hình ngày 26 tháng 6 năm 2019

phát hình ngày 19-6-2019. Kinh Phúng tụng-Thiền và Đời Sống kỳ 370-Trường Bộ Kinh 33b. Loại ba pháp: có tất cả 60 loại, như sau: - ba Bất-thiện-căn: tham, sân, si; - ba Thiện-căn: vô-tham, vô-sân, vô-si; - ba Ác-hạnh: thân, khẩu, ý ác-hạnh; - ba Thiện-hạnh: thân, khẩu, ý thiện-hạnh; - ba Bất-thiện tầm: dục-tầm, sân-tầm, hại-tầm; - ba Thiện-tầm: ly-dục-tầm, vô-sân-tầm, vô-hại-tầm; - ba Bất-thiện tư-duy: dục tư-duy, sân tư-duy, hại tư-duy; - ba Thiện tư-duy: ly-dục tư-duy, vô-sân tư-duy, vô-hại tư-duy; - ba Bất-thiện tưởng: dục-tưởng, sân-tưởng, hại-tưởng; - ba Thiện-tưởng: ly-dục tưởng, vô-sân tưởng, vô-hại tưởng; - ba Bất-thiện giới: dục-giới, sân-giới, hại-giới; - ba Thiện-giới: ly-dục giới, vô-sân giới, vô-hại giới; - ba Giới khác: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc giới; - ba Giới khác: sắc-giới, vô-sắc-giới, diệt-giới; - ba Giới khác: liệt-giới, trung-giới, thắng-giới; - ba ái: dục-ái, hữu-ái, vô-hữu-ái; - ba ái khác: dục-ái, sắc-ái, vô-sắc-ái; - ba ái khác: sắc-ái, vô-sắc-ái, diệt-ái; - ba kết-sử: thân-kiến, nghi, giới-cấm-thủ; - ba lậu: dục-lậu, hữu-lậu, vô-minh-lậu; - ba hữu: dục-hữu, sắc-hữu, vô-sắc-hữu; - ba cầu: dục-cầu, hữu-cầu, phạm-hạnh-cầu; - ba mạn: thắng-mạn. đẳng-mạn, ti-liệt-mạn; - ba thời: quá-khứ, vị-lai, hiện-tại; - ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập-biên, hữu thân diệt-biên; - ba thọ: lạc-thọ, khổ-thọ, phi khổ phi lạc thọ; - ba khổ-tánh: khổ-khổ, hành-khổ, hoại-khổ; - ba tụ: tà-định tụ, chánh-định tụ, bất-định tụ; - ba nghi: nghi về tương-lai, quá-khứ, hiện-tại; - ba điều toàn-thiện của Như-Lai không cần ngại kẻ khác chỉ-trích mình: về thân, về miệng, về ý; - ba chướng: tham, sân, si; - ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si; - ba loại lửa khác: lửa hiếu-kính, lửa cúng-dường, lửa người gia-chủ; - ba loại sắc-tụ: hữu-kiến hữu đối sắc, vô-kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc; - ba hành: phước-hành, phi phước-hành, bất-động hành; - ba loại người: hữu-học, vô-học, phi-hữu phi-vô học; - ba trưởng-lão: sanh trưởng-lão, pháp trưởng-lạo, nhập-định trưởng-lão; - ba phước-nghiệp-sự: thi-hành phước-nghiệp-sự, giới-hành phước-nghiệp-sự, tu-hành phước-nghiệp-sự; - ba cử-tội-sự: thấy, nghe, nghi; - ba dục-sanh: loài Người với lòng dục, bực Trời ở Hoá-lạc-Thiên, bực Trời ở Tha-há Tự-tại Thiên; - ba loại lạc-sanh: Phạm-Chúng Thiên, Quang-Âm-thiên, Biến-Tịnh-thiên đều sanh và sống trong sự an-lạc; - ba tuệ: hữu-học-tuệ, vô-học-tuệ, phi hữu phi vô học tuệ; - ba loại tuệ khác: tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ; - ba loại binh-khí: nghe, xả-ky, tuệ; - ba căn: vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cũ tri căn; - ba nhãn: nhục-nhãn, thiên-nhãn, tuệ-nhãn; - ba học: Tăng-thượng giới-học, tăng-thượng tâm-học, tăng-thượng tuệ-học; - ba sự tu-tập: thân-tu, tâm-tu, tuệ-tu; - ba vô-thượng: kiến vô-thượng, hành vô-thượng, giải-thoát vô-thượng; - ba định: định có tầm có tứ, định chẳng tầm có tứ, định chẳng tầm chẳng tứ; - ba định khác: không-định, vô-tướng-định, vô-nguyện-định; - ba thanh-tịnh: thân, ngữ, ý; - ba tịch-mặc: thân, ngữ, ý; - ba thiện-xảo: tăng-ích thiện-xảo, tổn-ích thiện-xảo, phương-tiện thiện-xảo; - ba kiêu: vô-bịnh kiêu, niên-tráng kiêu, hoạt-mạng kiêu; - ba tăng-thượng: ngã tăng-thượng, thế tăng-thượng, pháp tăng-thượng; - ba luận-sự: về quá-khứ, về vị-lai, về hiện-tại; - ba minh: túc-mạng minh, sanh-tử minh, lậu-tận minh; - ba trú: Thiên-trú, Phạm-trú, Thánh-trú; - ba thần-thông: thần-túc thông, tha-tâm-thông, giáo-giới-thông.Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ Kinh 33b
Thiền và Đời Sống kỳ 370
phát hình ngày 19 tháng 6 năm 2019

snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Phúng Tụng, Trường Bộ Kinh 33a
Thiền và Đời Sống kỳ 369
phát hình ngày 12 tháng 6 năm 2019snapshot_1__3-7-2019_4-50_am_-thumbnail

Kinh Udumbarikà-Sìhanàda, Trường Bộ Kinh 25aThiền và Đời Sống kỳ 355phát hình ngày 6 tháng 3 năm 2019

snapshot_1__2-28-2019_5-25_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24b
Thiền và Đời Sống kỳ 354
phát hình ngày 27 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-21-2019_1-07_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24a
Thiền và Đời Sống kỳ 353
phát hình ngày 20 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-14-2019_8-47_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23b
Thiền và Đời Sống kỳ 352
phát hình ngày 13 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-7-2019_7-23_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23a
Thiền và Đời Sống kỳ 351
phát hình ngày 6 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__1-31-2019_1-17_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22c
Thiền và Đời Sống kỳ 350
phát hình ngày 30 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22b
Thiền và Đời Sống kỳ 349
phát hình ngày 23 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22a
Thiền và Đời Sống kỳ 348
phát hình ngày 16 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21b
Thiền và Đời Sống kỳ 347
phát hình ngày 9 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21a
Thiền và Đời Sống kỳ 346
phát hình ngày 2 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnailKinh Đại Hội, Trường Bộ Kinh 20
Thiền và Đời Sống kỳ 345
phát hình ngày 26 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19b
Thiền và Đời Sống kỳ 344
phát hình ngày 19 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19a
Thiền và Đời Sống kỳ 343
phát hình ngày 12 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnailKinh Xa ni Sa, Trường Bộ Kinh 18
Thiền và Đời Sống kỳ 342
phát hình ngày 5 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnailKinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17b
Thiền và Đời Sống kỳ 341
phát hình ngày 28 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17a
Thiền và Đời Sống kỳ 340
phát hình ngày 21 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16f

Thiền và Đời Sống kỳ 339
phát hình ngày 14 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16e

Thiền và Đời Sống kỳ 338
phát hình ngày 7 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16d

Thiền và Đời Sống kỳ 337
phát hình ngày 31 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16c

Thiền và Đời Sống kỳ 336
phát hình ngày 24 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16b

Thiền và Đời Sống kỳ 335
phát hình ngày 17 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16a

Thiền và Đời Sống kỳ 334
phát hình ngày 10 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15b

Thiền và Đời Sống kỳ 333
phát hình ngày 3 tháng 10 năm 2018snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15a

Thiền và Đời Sống kỳ 332
phát hình ngày 26 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14b

Thiền và Đời Sống kỳ 331
phát hình ngày 19 tháng 9 năm 2018
snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14a

Thiền và Đời Sống kỳ 330
phát hình ngày 12 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail


Kinh Tam Minh, Trường Bộ Kinh 13

Thiền và Đời Sống kỳ 329
phát hình ngày 5 tháng 9 năm 2018snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail
Kinh Lohicca, Trường Bộ Kinh 12

Thiền và Đời Sống kỳ 328
phát hình ngày 29 tháng 8 năm 2018


 
phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019
24 Duyên Hệ --Phần 1blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019
Send comment
Your Name
Your email address