Lễ Trai Tăng và cúng dường Tứ Vật dụng tại Vô Môn Thiền Tự ngày 03-9-2016

Saturday, September 3, 201612:00 AM(View: 12417)
Send comment
Your Name
Your email address