(View: 837153)
Chủ nhật đầu tháng 9, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 9 là NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48385)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Lễ dâng Y Kathina tại Vô Môn Thiền Tự ngày 16 tháng 10 năm 2016

Sunday, October 16, 201612:00 AM(View: 6198)
Send comment
Your Name
Your email address