(View: 54245)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 67200)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Thursday, March 7, 201912:00 AM(View: 1543)
snapshot_1__2-14-2019_10-45_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


snapshot_1__2-13-2019_2-18_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


blank
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Lunch for Monks ; Feb-12-2019


snapshot_1__2-13-2019_1-22_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-12-2019

blank

snapshot_2__2-13-2019_1-33_am_-thumbnail
các chú tiểu và tu nữ
tại chùa Mya Thein Dan
2-11-2019 10am
Mya Thein Dan Pagoda
Vô Môn Thiền Tự thăm viếng Miến Điện
Send comment
Your Name
Your email address