(View: 838376)
Chủ nhật đầu tháng 1, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 1 là NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49258)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Thursday, March 7, 201912:00 AM(View: 462)
snapshot_1__2-14-2019_10-45_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


snapshot_1__2-13-2019_2-18_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


blank
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Lunch for Monks ; Feb-12-2019


snapshot_1__2-13-2019_1-22_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-12-2019

blank

snapshot_2__2-13-2019_1-33_am_-thumbnail
các chú tiểu và tu nữ
tại chùa Mya Thein Dan
2-11-2019 10am
Mya Thein Dan Pagoda
Vô Môn Thiền Tự thăm viếng Miến Điện
Send comment
Your Name
Your email address