(View: 838376)
Chủ nhật đầu tháng 1, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 1 là NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49258)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Tất cả các Chương Trình Thiền và Đời Sống do VÔ MÔN THIỀN TỰ thực hiện từ ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 104478)


blankKinh Kinh Vô Ngã Tướng - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 394
phát hình ngày 4 tháng 12 năm 2019

blankKinh Chuyển Pháp Luân - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 392
phát hình ngày 20 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 3
Thiền và Đời Sống kỳ 391
phát hình ngày 13 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019

blankQuả của việc làm thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 388
phát hình ngày 23 tháng 10 năm 2019

blankTâm Tịnh Hảo
Thiền và Đời Sống kỳ 386
phát hình ngày 9 tháng 10 năm 2019

blankTâm Bất Thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 385
phát hình ngày 2 tháng 10 năm 2019
blankTứ Diệu Đế
Thiền và Đời Sống kỳ 382
phát hình ngày 11 tháng 9 năm 2019
blank37 Phẩm Trợ Đạo, Thất Giác Chi
Thiền và Đời Sống kỳ 379
phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019
blank37 Phẩm Trợ Đạo, Tứ Niệm Xứ
Thiền và Đời Sống kỳ 376
phát hình ngày 31 tháng 7 năm 2019
 Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 373Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34b
Thiền và Đời Sống kỳ 373
phát hình ngày 10 tháng 7 năm 2019
phát hình ngày 19-6-2019. Kinh Phúng tụng-Thiền và Đời Sống kỳ 370-Trường Bộ Kinh 33b. Loại ba pháp: có tất cả 60 loại, như sau: - ba Bất-thiện-căn: tham, sân, si; - ba Thiện-căn: vô-tham, vô-sân, vô-si; - ba Ác-hạnh: thân, khẩu, ý ác-hạnh; - ba Thiện-hạnh: thân, khẩu, ý thiện-hạnh; - ba Bất-thiện tầm: dục-tầm, sân-tầm, hại-tầm; - ba Thiện-tầm: ly-dục-tầm, vô-sân-tầm, vô-hại-tầm; - ba Bất-thiện tư-duy: dục tư-duy, sân tư-duy, hại tư-duy; - ba Thiện tư-duy: ly-dục tư-duy, vô-sân tư-duy, vô-hại tư-duy; - ba Bất-thiện tưởng: dục-tưởng, sân-tưởng, hại-tưởng; - ba Thiện-tưởng: ly-dục tưởng, vô-sân tưởng, vô-hại tưởng; - ba Bất-thiện giới: dục-giới, sân-giới, hại-giới; - ba Thiện-giới: ly-dục giới, vô-sân giới, vô-hại giới; - ba Giới khác: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc giới; - ba Giới khác: sắc-giới, vô-sắc-giới, diệt-giới; - ba Giới khác: liệt-giới, trung-giới, thắng-giới; - ba ái: dục-ái, hữu-ái, vô-hữu-ái; - ba ái khác: dục-ái, sắc-ái, vô-sắc-ái; - ba ái khác: sắc-ái, vô-sắc-ái, diệt-ái; - ba kết-sử: thân-kiến, nghi, giới-cấm-thủ; - ba lậu: dục-lậu, hữu-lậu, vô-minh-lậu; - ba hữu: dục-hữu, sắc-hữu, vô-sắc-hữu; - ba cầu: dục-cầu, hữu-cầu, phạm-hạnh-cầu; - ba mạn: thắng-mạn. đẳng-mạn, ti-liệt-mạn; - ba thời: quá-khứ, vị-lai, hiện-tại; - ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập-biên, hữu thân diệt-biên; - ba thọ: lạc-thọ, khổ-thọ, phi khổ phi lạc thọ; - ba khổ-tánh: khổ-khổ, hành-khổ, hoại-khổ; - ba tụ: tà-định tụ, chánh-định tụ, bất-định tụ; - ba nghi: nghi về tương-lai, quá-khứ, hiện-tại; - ba điều toàn-thiện của Như-Lai không cần ngại kẻ khác chỉ-trích mình: về thân, về miệng, về ý; - ba chướng: tham, sân, si; - ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si; - ba loại lửa khác: lửa hiếu-kính, lửa cúng-dường, lửa người gia-chủ; - ba loại sắc-tụ: hữu-kiến hữu đối sắc, vô-kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc; - ba hành: phước-hành, phi phước-hành, bất-động hành; - ba loại người: hữu-học, vô-học, phi-hữu phi-vô học; - ba trưởng-lão: sanh trưởng-lão, pháp trưởng-lạo, nhập-định trưởng-lão; - ba phước-nghiệp-sự: thi-hành phước-nghiệp-sự, giới-hành phước-nghiệp-sự, tu-hành phước-nghiệp-sự; - ba cử-tội-sự: thấy, nghe, nghi; - ba dục-sanh: loài Người với lòng dục, bực Trời ở Hoá-lạc-Thiên, bực Trời ở Tha-há Tự-tại Thiên; - ba loại lạc-sanh: Phạm-Chúng Thiên, Quang-Âm-thiên, Biến-Tịnh-thiên đều sanh và sống trong sự an-lạc; - ba tuệ: hữu-học-tuệ, vô-học-tuệ, phi hữu phi vô học tuệ; - ba loại tuệ khác: tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ; - ba loại binh-khí: nghe, xả-ky, tuệ; - ba căn: vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cũ tri căn; - ba nhãn: nhục-nhãn, thiên-nhãn, tuệ-nhãn; - ba học: Tăng-thượng giới-học, tăng-thượng tâm-học, tăng-thượng tuệ-học; - ba sự tu-tập: thân-tu, tâm-tu, tuệ-tu; - ba vô-thượng: kiến vô-thượng, hành vô-thượng, giải-thoát vô-thượng; - ba định: định có tầm có tứ, định chẳng tầm có tứ, định chẳng tầm chẳng tứ; - ba định khác: không-định, vô-tướng-định, vô-nguyện-định; - ba thanh-tịnh: thân, ngữ, ý; - ba tịch-mặc: thân, ngữ, ý; - ba thiện-xảo: tăng-ích thiện-xảo, tổn-ích thiện-xảo, phương-tiện thiện-xảo; - ba kiêu: vô-bịnh kiêu, niên-tráng kiêu, hoạt-mạng kiêu; - ba tăng-thượng: ngã tăng-thượng, thế tăng-thượng, pháp tăng-thượng; - ba luận-sự: về quá-khứ, về vị-lai, về hiện-tại; - ba minh: túc-mạng minh, sanh-tử minh, lậu-tận minh; - ba trú: Thiên-trú, Phạm-trú, Thánh-trú; - ba thần-thông: thần-túc thông, tha-tâm-thông, giáo-giới-thông.Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ Kinh 33b
Thiền và Đời Sống kỳ 370
phát hình ngày 19 tháng 6 năm 2019
snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt,
Trường Bộ Kinh 31b

Thiền và Đời Sống kỳ 367
phát hình ngày 29 tháng 5 năm 2019
snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Tướng, Trường Bộ Kinh 30a
Thiền và Đời Sống kỳ 364
phát hình ngày 8 tháng 5 năm 2019
snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Tự Hoan Hỷ, Trường Bộ Kinh 28b
Thiền và Đời Sống kỳ 361
phát hình ngày 17 tháng 4 năm 2019

snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnail

snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
Trường Bộ Kinh 26b

Thiền và Đời Sống kỳ 358
phát hình ngày 27 tháng 3 năm 2019

snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnail

https://i.ytimg.com/vi/tEtifNfAfT8/2.jpg?time=1553635636549

https://i.ytimg.com/vi/tEtifNfAfT8/2.jpg?time=1553635636549

blankKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24b
Thiền và Đời Sống kỳ 354
phát hình ngày 27 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-21-2019_1-07_am_-thumbnail

snapshot_1__2-14-2019_8-47_am_-thumbnail

snapshot_1__2-7-2019_7-23_am_-thumbnail

snapshot_1__1-31-2019_1-17_am_-thumbnail

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnail

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnail

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnail

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnail

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnail

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnail

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnail

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnail

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail

snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail

snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail

snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail

snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail

snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail

snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail

snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail

snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail

snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail

snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail

snapshot_1__8-23-2018_5-31_am_-thumbnail

snapshot_1__8-16-2018_4-21_am_-thumbnail

snapshot_1__8-9-2018_5-20_am_-thumbnail

blank

blank

snapshot_1__7-18-2018_11-55_pm_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__5-31-2018_12-32_am_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__4-19-2018_6-05_am_-thumbnail

blank

snapshot_1__4-4-2018_11-41_pm_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__2-22-2018_6-34_am_-thumbnail

blank

snapshot_1__2-8-2018_3-07_am_-thumbnail

blank

blank

blank

4-thumbnail

5-thumbnail

6-thumbnail

blank

blank

snapshot_1__12-7-2017_6-43_am_-thumbnail
blank

blank

hqdefault-thumbnail

snapshot_1__11-9-2017_7-33_am_-thumbnail

2-thumbnail

blank

blank

blank
blank

blank

blank
279-thumbnail
278-thumbnail 277-thumbnail

snapshot_2__8-30-2017_10-39_pm_-thumbnail

snapshot_1__8-30-2017_10-38_pm_-thumbnail
blank blank

blank

snapshot_1__7-19-2017_11-38_pm_-thumbnail