Tỳ Kheo Minh Giác

Monday, November 11, 201312:00 AM(View: 25241)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3 (Click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)


download_04Người chiến sĩ trong đạo Phật

download_05Duyên lành

download_03Đế thích sở vấn.

download_01Năm pháp chúc phúc

Send comment
Your Name
Your email address