VÔ MÔN THIỀN TỰ
Henepola Gunaratana, Nguyễn Duy Nhiên dịch