Đại lễ dâng Y Kathina tại Vo Môn Thiền Tự ngày 01 tháng 11 năm 2015

Monday, November 2, 201512:00 AM(View: 19774)
Send comment
Your Name
Your email address