Lễ dâng Y Kathina tại Vô Môn Thiền Tự ngày 16 tháng 10 năm 2016

Sunday, October 16, 201612:00 AM(View: 10842)
Send comment
Your Name
Your email address