Đại tạng kinh-Pāli_Trung Bộ_Tập 01(001-050)

Tuesday, February 26, 201312:00 AM(View: 55748)

Trung Bộ Kinh(Majjhima Nikāya)
Hệ Pāli (Tập 1_001-050)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt
quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-Kinh Pháp môn căn bản
download_05002-Kinh Tất cả lẫu hoặc
download_05003-Kinh Thừa tự pháp
download_05004-Kinh sợ hãi và khiếp đảm
download_05005-Kinh Không uế nhiễm.
download_05006-Kinh Ước nguyện
download_05007-Kinh Ví dụ tấm vải.
download_05008-Kinh Đoạn giảm.
download_05009-Kinh Chánh tri kiến.
download_05010-Kinh Niệm xứ.
download_05011-Tiểu kinh Sư tử hống.
download_05012-Đại kinh Sư tử hống.
download_05013-Đại kinh Khổ uẩn.
download_05014-Tiểu kinh Khổ uẩn.
download_05015-Kinh Tứ lương.
download_05016-Kinh Tâm hoang vu.
download_05017-Kinh Khu rừng.
download_05018-Kinh Mật hoàn.
download_05019-Kinh Song tầm.
download_05020-Kinh An trú tâm.
download_05021-Kinh Ví dụ cái cưa.
download_05022-Kinh ví dụ con rắn.
download_05023-Kinh Gò mối.
download_05024-Kinh Trạm xe.
download_05025-Kinh Bẫy mối.
download_05026-Kinh Thành cầu.
download_05027-Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi.
download_05028-Đại kinh Ví dụ dấu chân voi.
download_05029-Đại kinh Ví dụ lõi cây.
download_05030-Tiểu kinh Ví dụ lõi cây.
download_05031-Tiểu kinh Rừng sừng bò.
download_05032-Đại kinh Rừng sừng bò.
download_05033-Đại kinh người chăn bò.
download_05034-Tiểu kinh Người chăn bò.
download_05035-Tiểu kinh Saccaka.
download_05036-Đại kinh Saccaka.
download_05037-Tiểu kinh Đoạn tận ái.
download_05038-Đại kinh Đoạn tận ái.
download_05039-Đại kinh Xóm ngựa.
download_05040-Tiểu kinh Xóm ngựa.
download_05041-Kinh Salayyaka.
download_05042-Kinh Veranjaka.
download_05043-Đại kinh Phương quảng.
download_05044-Tiểu kinh Phương Quảng.
download_05045-Tiểu kinh Pháp hành.
download_05046-Đại kinh Pháp hành.
download_05047-Kinh Tư sát.
download_05048-Kinh Kosampiya.
download_05049-Kinh Phạm thiên cầu thỉnh.
download_05050-Kinh Hàng ma.***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address