Đại tạng kinh-Pāli_Trung Bộ_Tập 02(050-100)

Wednesday, February 27, 201312:00 AM(View: 57143)

Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya)Hệ Pāli (Tập 02_061-090) trong bộ ĐẠI TẠNG KINH.
do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.
Quý vị có thể nghe online (Click vào PLAY)
hoặc DOWNLOAD (Click chuột phải) vào biểu tượng hoặc chữdownload_05051-Kinh Kadaraka.
download_05052-Kinh Bát thành
download_05053-Kinh Hữu học.
download_05054-Kinh Potaliya.
download_05055-Kinh Jivaka.
download_05056-Kinh Uubaly.
download_05057-Kinh Hạnh con chó.
download_05058-Kinh Vương tử vô uy.
download_05059-Kinh nhiều cảm thọ.
download_05060-Khong có gì chuyển hướng.
download_05061-Kinh Giáo giới La hầu.
download_05062-Đại kinh gGiao1 giới La Hầu.
download_05063-Tiểu Kinh MalunKya.
download_05064-Kinh Đại kinh Malunkya.
download_05065-Đại kinh Bhaddali
download_05066-Kinh ví dụ con chim gáy.
download_05067-Kinh Catuma.
download_05068-Kinh Nalakapana.
download_05069-Kinh Gulissani.
download_05070-Kinh Titagiri
download_05071-Kinh Ba Minh Vacchgota.
download_05072-Kinh Aggivacchagota.
download_05073-Đại kinh Vacchagota.
download_05074-Kinh Trưởng lão.
download_05075-Kinh Magandiya.
download_05076-Kinh Sandaka.
download_05077-Đại kinh Sakuludayi.
download_05078-Kinh Samanamandika.
download_05079-Tiểu kinh Thiên sanh Ưu đa Di.
download_05080-Kinh Vekhanassa.
download_05081-Kinh Ghatikara.
download_05082-Kinh Ratthapala.
download_05083-Kinh Makhadeva.
download_05084-Kinh Madhura.
download_05085-Kinh Bồ đề vương tử.
download_05086-Kinh Angulimala.
download_05087-Kinh Ái sanh.
download_05088-Kinh Baahitika.
download_05089-Kinh Pháp trang nghiêm.
download_05090-Kinh Kannakatthala.
download_05091-Kinh Brahmayu.
download_05092-Kinh Sela.
download_05093-Kinh Assalayana.
download_05094-Kinh Ghotamukha
download_05095-Kinh Canki.
download_05096-Kinh Esukari.
download_05097-Kinh Dhananjani.
download_05098-Kinh Vasettha.
download_05099-Kinh Bubha.
download_05100-Kinh Sangarava.***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address