Đại tạng kinh-Pali_Trung Bộ_Tập 03(101-152)

Saturday, March 2, 201312:00 AM(View: 53455)
Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya)Hệ Pāli_Tập 03(101-152 Trọn bộ)
trong ĐẠI TẠNG KINH_Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.

Quý vị có thể nghe online (Click vào PLAY) hoặc tải về (Click chuột phải vào biểu tượng hoặc chữ) bỏ vào máy MP3.

download_05101-Kinh Devadaha.
download_05102-Kinh Namvaba.
download_05103-Kinh Nghĩ như thế nào?
download_05104-Kinh Làng SaMa.
download_05105Kinh Thiện tinh.
download_05106-Kinh Bất động lợi ích.
download_05107-Kinh GanakaMoggalana.
download_05108-Kinh GopakaMoggalana.
download_05109-Đại kinh Mãn nguyện.
download_05110-Tiểu kinh Mãn nguyện.
download_05111-Kinh Bất đoạn.
download_05112-Kinh Sáu thanh tịnh.
download_05113-Kinh Chân nhân.
download_05114-Kinh Nên hành tri? Không nên hành trì?
download_05115-Kinh Đa giới.
download_05116-Kinh Thôn tiên.
download_05117-Đại kinh BỐn mươi.
download_05118-Kinh Nhập tức, xuất tức niệm.
download_05119-Kinh Thân hành niệm.
download_05120-Kinh Hành sanh.
download_05121-Kinh Tiểu không.
download_05122-Kinh Đại không.
download_05123-Kinh Hy hữu vi tăng hữu pháp.
download_05124-Kinh Bạc câu la.
download_05125-Kinh Điều ngự địa
download_05126-Kinh Phủ di.
download_05127-Kinh A La Mật.
download_05128-Kinh Tùy phiền lão.
download_05129-Kinh Hiền Ngu.
download_05130-Kinh Thiên sừ.
download_05131-Kinh Nhất dạ hiền giả.
download_05132-Kinh Anan Nhất dạ hiền giả.
download_05133-Kinh Đại ca Chiên Diên nhất dạ hiền giả.
download_05134-Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả.
download_05135-Kinh Tiểu nghiệp phân biệt.
download_05136-Đại kinh Tiểu nghiệp phân biệt.
download_05137-Kinh Phân biệt sáu xứ.
download_05138-Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết.
download_05139-Kinh Vô tránh phân biệt.
download_05140-Kinh Giới phân biệt.
download_05141-Kinh Phân biệt sự thật.
download_05142-Kinh Phân biệt cúng dường.

download_05143-Kinh Giáo giới cấp cô độc.
download_05144-Kinh Giáo giới ChanNa.
download_05145-Kinh Giáo giới Pú Nâu Na.
download_05146-Kinh Giáo giới NanDaKa.
download_05147-Tiểu kinh giáo giới La Hầu La.
download_05148-Kinh Sáu sáu.
download_05149-Đại kinh Sáu xứ.
download_05150-Kinh nói cho dân chúng Nagaravinda.
download_05151-Kinh Khất thực thanh tịnh.
download_05152-Kinh Cần tu tập

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address