Đại tạng kinh-Pāli_Tiểu bộ _Tập 01-02

Wednesday, March 6, 201312:00 AM(View: 56195)

Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka-Nikāya)
hệ Pāli (Tập 01-02)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch _ Phần Thiên Cung-Ngạ quỷ do GS Phương Lan dịch
Gồm Kinh Tiểu tụng - Kinh Pháp cú - Kinh Phật tự thuyết.
Kinh Phật thuyết như vầy - Kinh Tập - Chuyện Thiên cung, Ngạ quỷ.


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-Kinh Tiểu tụng
download_05002-KInh Pháp Cú (Câu 001-200)
download_05003-Kinh Pháp cú (Câu 201-423)
download_05004-Kinh Phật tự thuyết-C1-2-Bồ đề-Muccalinda.
download_05005-Phật tự thuyết-C3-P.Nanda
download_05006-Kinh Phật tự thuyết-C4-P.Meghiya
download_05007-Kinh Phật tự thuyết-C5-P.Trưởng lão Sona
download_05008-Kinh Phật tự thuyết-C6-7-P.Sanh ra đã mù
download_05009-Kinh Phật tự thuyết-C8-P.Pataligamiya
download_05010-Kinh Phật thuyết như vầy-C1-Một Pháp-P1-3
download_05011-Kinh Phật thuyết như vầy -C2-Hai Pháp-P1-2
download_05012-Kinh Phật thuyết như vầy-C3-Ba Pháp-P1-3
download_05013-Kinh Phật thuyết như vầy-C3-Ba Pháp-P4-5
download_05014-Kinh Phật thuyết như vầy-C4-Bốn Pháp-P1
download_05015-Kinh Tâp-C1-P1-6-Kinh rắn...
download_05016-Kinh Tập-C1-P7-12-kinh Kẻ bần tiện...
download_05017-Kinh Tập-C2-P1-14-Kinh châu báu...
download_05018-Kinh Tập-C3-P1-6-Kinh Xuất gia...
download_05019-Kinh Tập-C3-P7-14-Kinh Sana...
download_05020-Kinh Tập-C4-Kinh về dục...
download_05021-Kinh Tập-C4-Những vấn đề nhỏ...
download_05022-Kinh Tập-C5-Con đường đến bờ bên kia.
download_05023-Chuyện Thiên cung-P1-(1-10) Lâu đài nữ giới...
download_05024-Chuyện Thiên cung-P1(11-17)Lâu đài trinh phụ...
download_05025-Chuyện Thiên cung-P2-Citalat (18-38)Lâu đài của nữ tỳ...
download_05026-Chuyện Thiên cung-P3-Paricchatka(28-38) lâu đài huy hoàng...
download_05027-Chuyện Thiên cung-P4-Đỏ sẫm(39-50)Lâu đài dỏ sẫm...
download_05028-Chuyện Thiên cung-P5-Đại xa(51-58) Lâu đài tiên nhái...
download_05029-Chuyện THiên cung P5-Đại xa(59-64) Lâu đài thứ hai...
download_05030-Chuyện Thiên cung-P6-Payasi(65-74)Lâu đài đại gia chủ...
download_05031-Chuyện Thiên Cung P7-Sunikitta(75-85)Lâu đài Cittalata...
download_05032-Ngạ quỷ P1-P.Con rắn(1-7)Phước điền...
download_05033-Ngạ quỷ P1(8-12)Con bò...
download_05034-Ngạ quỷ-P2 Ubbari(13-18)Người tìm giải thoát vòng luân hồi...(FIX)
download_05035-Ngạ quỷ-P2 Ubbari (19-21)Danapana...
download_05036-Ngạ quỷ-P.Ubbari (22-25) Chuyện của mẹ Uttara...
download_05037-Ngạ quỷ-P3-Tiểu phẩm(26-35) Không chìm trong nước...
download_05038-Ngạ quỷ-P4 Đại phẩm(36-39) Chuyện vua...
download_05039-Ngạ quỷ-P4 Đại phẩm(b) Chuyện cây mía.


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address