Đại tạng kinh-Pāli_Tiểu Bộ_Tập 03-04

Thursday, March 7, 201312:00 AM(View: 48572)

Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka-Nikāya) Hệ Pāli_Tập 3-4
do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.

Gồm Trưởng lão Tăng kệ - Trưởng lão Ni kệ
 Chuyện tiền thân Đức Phật 1-2

Quý vị có thể nghe online (Click vào PLAY)
hoặc DOWNLOAD (Click chuột phải) vào biểu tượng hoặc chữdownload_05040-Kinh Trưởng lão Tăng-C1_P4-6
download_05041-Kinh Trưởng lão Tăng-C1_P4-6
download_05042-Kinh Trưởng lão Tăng-C1_P7-9
download_05043-Kinh Trưởng lão Tăng-C1_P10-12
download_05044-Kinh Trưởng lão Tăng-C2_P1-3
download_05045-Kinh Trưởng lão Tăng-C2_P4-5
download_05046-Kinh Trưởng lão Tăng-C3_P3 kệ
download_05047-Kinh Trưởng lão Tăng-C4_P4 kệ
download_05048-Kinh Trưởng lão Tăng-C5_P5 kệ
download_05049-Kinh Trưởng lão Tăng-C6_P6 kệ
download_05050-Kinh Trưởng lão Tăng-C7_P7-9 kệ
download_05051-Kinh Trưởng lão Tăng-C10-12_P10-12 kệ
download_05052-Kinh Trưởng lão Tăng-C13-15_P15-19 kệ
download_05053-Kinh Trưởng lão Tăng-C16_P20-29 kệ
download_05054-Kinh Trưởng lão Tăng-C17-P30-40 kệ
download_05055-Kinh Trưởng lão Tăng-C19_P50-70 kệ
download_05056-Kinh Trưởng lão Ni-P1-3_Tập1-3 kệ
download_05057-Kinh Trưởng lão Ni-P4-5_Tập4-5 kệ
download_05058-Kinh Trưởng lão Ni-P6-9_Tập6-9 kệ
download_05059-Kinh Trưởng lão Ni-P10-12_Tâp10-12 kệ
download_05060-Kinh Trưởng lão Ni-P13_Tập13 kệ
download_05061-Kinh Trưởng lão Ni-P14-16_Tập14-16 kệ
download_05062-P.Apannaka C1-2_Pháp tối thượng sa mac_Chuyện tiền thân Đức Phật
download_05063-P.Apannaka C3-4_Người buôn ghè_Tiểu triệu phú
download_05064-P.Apannaka-C5-10_Đấu gạo_TL Sukavihari
download_05065-P.giới-C11-13_Con nai điềm lành_Mũi tên
download_05066-P.Giới-C14-20_Con nai gió...
download_05067-P.Kurunga-C21-26_Con nai sơn dương...
download_05068-P.Kurunga-C27-30_Đôi bạn thân thiết...(Fix)
download_05069-P.Kulavaka-C31-36_Tổ con chim_Chim con...
download_05070-P.Kulavaka-C37-40_Con chim trĩ...
download_05071-P.Lợi ái-C41-48TLLosaka_BLMVedabbha...
download_05072-P.Lợi ái-C49-50_Các vì sao_Kẻ vô ri
download_05073-P.Asimsa-C51-60_Vua đại giới đức_Thổi tù và
download_05074-P.Nữ nhân-C61-65_Bài kinh khổ đau_Nỗi bất mãn
download_05075-P.Nữ nhân-C66-70_Hoàng hậu từ tâm_Hiền giả cái cuốc
download_05076-P.Varana-C71-76Cay6 Varana_Người không sợ hãi
download_05077-P.Varana-C77_Giấc mộng lớn
download_05078-P.Varana-C78-80_Triệu phú Illisa_người không sợ hãi
download_05079-P.Apayimha-C81-90_Uống rượu_kẻ vong ân
download_05080-P.Litta-C91-95_Súc xắc ngộ độc_Đại thiên kiến
download_05081-P.Litta-C96-100_Bắt đầu_Thân bất lạc
download_05082-P.Parasoata-C101-110_Hơn trăm kẻ ngu_Cau hỏi bao quát
download_05083-P.HamsaC111-120Cau6 hỏi của con lừa_sự trói buộc.


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address