Đại tạng kinh-Pāli_Tiểu bộ_Tập 05-06

Friday, March 8, 201312:00 AM(View: 46786)

Tiểu bộ kinh(Khuddaka-Nikāya) Hệ Pāli _Tập 05-06

do Hòa Thương Thích Minh Châu dịch.

Gồm Chuyện tiền thân Đức Phật 2-4

Quý vị có thể nghe trên máy computer hoặc
download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.


download02 084-Chuyện tiền thân Đức Phật 2-P.Kusanali_c121-131
download02085-PAsampadana_c131-140_Kẻ vong ân...
download02086-P.Kakantaka_c141-150_Con Cắc kè...
download02087-P.Dalha_c151-156_Giáo giới vua...
download02088-Dalha_c157-160_Công đức...
download02089-P.Santahava_c161-170_Kỳ nhông...
download02090-P.Thiện Pháp_c171-180_Thiện Pháp_Khó cho...
download02091-P>Asadisa_c181-190_Hoàng tử vô địch...
download02092-P.Ruhaka_c191-200_Tế sư Ruhaka...
download02093-P.Natamdaiha_c201-210_Nhà tù trói buộc...
download02 094-P.Biranatthambahaka_c211-220_Chàng trai Somadatta...
download02095-P.Kasava_c2210-230_Tấm y vàng...
download02096-Upahana_c231-240_Chiếc giày...
download02097-P.Sigana_c241-250_Chó rừng Somadatta...
download02098-P.Sankappa_c251-255_Duc tằm_Con vẹt...
download02099-P.Sankappa_c256-260_Giếng cũ_Cái bụng...
download02100-P.Kosya_c261-263_Hoa sen...
download02101-Chuyện tiền thân Đức Phật_C3-P.3baike-c264-273_Chuyện đại vương...
download02102-Chương 3-P.3baike_c274-280_Tham ăn...
download02103-Chương 3-P3baike_c281-285_Trái soài chính trung...
download02104-Chương 3-P.3baike_c286-300_Con heo liên can...
download02105-Chương 4-P4.3baike_c301-309_Tiểu vuong7Kalinga...
download02106-Chuong 4-P.4baike_c310-317_Quốc sư Sayha...
download02107-Chương 4-P.4baike_c318-325_Vòng hoa Kanavera
download02108-Chương 4-P.4baike_c326-337_Hoa Kakkaru...
download02109-Chưỡng-P.4baike_c338-350_Vợ trấu_Chu thiên...
download02110-Chương 5-P.5baike_c351-358_Vòng tai bằng ngọc...
download02111-Chương 5-P.5baike_c359-371_nai vàng...
download02112-Chương 6-P.6baike_c372-378_Hai con nai...
download02113-Chương 6-P.6baike_c379-386_Núi Neru...
download02114-Chuong 6-P.6baike_c387-395_Cây kim...

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address