Đại tạng kinh-Pāli_Tiểu Bộ_Tập 09-10

Sunday, March 10, 201312:00 AM(View: 51132)

Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka-Nikāya) Hệ Pāli_Tập 09-10
do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.

Chuyện tiền thân Đức Phật 6

Quý vị có thể nghe online (Click vào PLAY)
hoặc DOWNLOAD (Click chuột phải) vào biểu tượng hoặc chữ



download_05151-Tiểu bộ 09-Chương 17_521_Ba con chim.
download_05152-Tiểu bộ 09-Chương 17_522_Đại nhân thiện xạ
download_05153-Tiểu bộ 09-Chương 17_523-524_Long vương...
download_05154-Tiểu bộ 09-Chương 17_525_Tiểu Sutasoma.
download_05155-Tiểu bộ 09-Chương 18_526_Công chúa Nalinika.(fix)
download_05156-Tiểu bộ 09-Chương 18_527_Kỹ nữ Ummadanti.
download_05157-Tiểu bộ 09-Chương 18_528_Hiền giả Đại bồ đề.
download_05158-Tiểu bộ 09-Chương 19_529_Hiền giả Sonaka.
download_05159-Tiểu bộ 09-Chương 19_530_Hiền giả Samkicca.
download_05160-Tiểu bộ 09-Chương 20_531_Đại đế Kusa-1
download_05161-Tiểu bộ 09-Chương 20_531_Đại đế Kusa-2
download_05162-Tiểu bộ 09-Chương 20_532_Hiền giả Sona-Nanda
download_05163-Tiểu bộ 09-Chương 21_533_Tiểu thiên nga.
download_05164-Tiểu bộ 09-Chương 21_534_Đại thiên nga.
download_05165-Tiểu bộ 09-chương 21_535_Thực phẩm tiên giới.
download_05166-Tiểu bộ 09-Chương 21_536_Chúa chim Kunala 1
download_05167-Tiểu bộ 09-Chương 21_536_Chúa chim Kunala 2
download_05168-Tiểu bộ 09-Chương 21_537_Đại Sutasoma 1
download_05169-Tiểu bộ 09-Chương 21_537_Đại Sutasoma 2
download_05170-Tiểu bộ 09-Chương 21_537_Đại Sutasoma 3
download_05171-Tiểu bộ 09-Chương 22_538_Vương tử què câm.
download_05172-Tiểu bộ 09-Chương 22_539_Đại vương Mahajanaka.
download_05173-Tiểu bộ 10-Chương 22_540_Hiếu tử Sama.
download_05174-Tiểu bộ 10-Chương 22_541_Đại vương Nimi.
download_05175-Tiểu bộ 10-Chương 22_542_Tê vương Khadahala.
download_05176-Tiểu bộ 10-Chương 22_543_Bậc đại trí Bhuridatta 1
download_05177-Tiểu bộ 10Chương 22_543_Bậc đại trí Bhuridatta 2
download_05178-Tiểu bộ 10-Chương 22_544_Bậc đại trí Mahanarada Kasspa
download_05179-Tiểu bộ 10-Chương 22_545_c1-4_Bậc đại trí vô song
download_05180-Tiêu bộ 10-Chương 22_545_c5-6_Đại trí vô song
download_05181-Tiểu bộ 10-Chương 22_546_c1-18_Đường hầm vĩ đại
download_05182-Tiểu bộ 10-Chương 22_546_c19-26_Đường hầm vĩ đại
download_05183-Tiểu bộ 10-Chuong 22_546_c27-28_Đường hầm vĩ đại
download_05184-Tiểu bộ 10-Chuong 22_546_c29_Cuộc đại chiến.
download_05185-Tiểu bộ 10-Chương 22_546_c30a_Đường hầm vĩ đại
download_05186-Tiểu bộ 10-Chương 22_546_c30b_Đường hàm vĩ đại
download_05187-Tiểu bộ 10-Chương 22_546_c31_Thủy quái
download_05188-Tiểu bộ 10-Chương 22_547_c1-3_Đại vương Vessantara
download_05189-Tiểu bộ 10-Chuong 22_547_c4-5_Đại vương Vessantara
download_05190-Tiểu bộ 10-Chuong 22_547_c6-7_Đại vương Vesantara
download_05191-Tiểu bộ 10-Chương 22_547_c8-9_Đại vương Vessantara
download_05192-Tiểu bộ 10-Chương 22_547_c10-11_Đại vương Vessantara

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address