(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-II_Thiên Nhân duyên

Wednesday, May 8, 201312:00 AM(View: 37681)

Tương Ưng bộ
(Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên Nhân duyên-Chương 29-57
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3

download_05029-Tương ưng NHân duyên_p-Phật đà
download_05030-Tương ung Nhân duyên_P-Đồ ăn
download_05031-Tương ung Nhân duyên_P-Mười lực
download_05032-Tương ưng Nhân duyên_P-Kalara
download_05033-Tương ưng nhân duyên_P-Gia chủ
download_05034-Tương ưng Nhân duyên_P-Cây
download_05035-Tương ưng Nhân duyên_P-Đại
download_05036-Tương ưng NHân duyên_P-Đại(tt)
download_05037-Tương ưng Nhân duyên_P-Sa môn Bà la môn
download_05038-Tương ưng Nhân duyên_P-Trung lược
download_05039-Tương ưng Minh Kiến_P-Minh kiến
download_05040-Tương ưng giới_P-Sai biệt nội, ngoại giới
download_05041-Tương ưng giới_P-Bảy pháp này
download_05042-Tương ưng giới_P-Nghiệp đạo
download_05043-Tương ưng giới_P-Bốn
download_05044-Tương ưng vô thỉ_P-Cỏ và củi
download_05045-Tương ưng Vô thỉ_P-Khốn cùng
download_05046-Tương ưng Kasapa_P-Kasapa-1
download_05047-Tương ưng Kapasa_P-Kapasa-2
download_05048-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Khổ lụy
download_05049-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Bình bát
download_05050-Tương ưng Lợi ích đắc cung kính_P-Phụ nữ
download_05051-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Khổ lụy
download_05052-Tương ung Rahula_P-Mắt-1
download_05053-Tương ưng Rahula_P-Mắt-2
download_05054-Tương ung Lakkhana_P-Đống xương
download_05055-Tương ưng Lakkhala_P-Kẻ thông dâm bị...
download_05056-Tương ưng Thí dụ_P-Chắp mái
download_05057-Tương ưng Tỳ kheo_P-Tỳ kheo

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address