(View: 835833)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46830)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Mi Tiên Vấn đáp

Friday, February 1, 201312:00 AM(View: 77957)

Mi Tiên vấn đáp

Quý vị có thể nghe trên máy computer hoặc
download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download02Phần_01
download02Phần_02
download02Phần_03
download02Phần_04
download02Phần_05
download02Phần_06
download02Phần_07
download02Phần_08
download02Phần_09
download02Phần_10
download02Phần_11
download02Phần_12
download02Phần_13
download02Phần_14
download02Phần_15
download02Phần_16
download02Phần_17
download02Phần_18
download02Phần_19
download02Phần_20
download02Phần_21
download02Phần_22
download02 Phần_23
download02 Phần_24
download02Phần_25
download02Phần_26
download02Phần_27
download02Phần_28
download02Phần_29
download02Phần_30
download02Phần_31
download02Phần_32
download02Phần_33
download02Phần_34
download02Phần_35
download02Phần_36
download02Phần_37
download02Phần_38
download02Phần_39
download02Phần_40
download02Phần_41
download02Phần_42
download02Phấn_43 (Hết)
download02The Chant of Metta
Send comment
Your Name
Your email address