(View: 835810)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46804)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Đợt Ấn Tống Kinh Sách Lần Thứ Ba

Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 13359)

Vô Môn Thiền Tự đã ấn tống đợt 3 kể từ đầu tháng 8 năm 2014 hai quyển sách Phật học như sau:


 1. Sách "Kinh Tụng PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG" sách dày 218 trang

 2. Sách "Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng" của tác giả U JANAKA ,  Anh ngữ U KO LAY, Thiện Nhựt việt dịch. Sách dày 392 trang

Cả 2 quyển ấn tống đều là sách ẤN TỐNG không bán
Quý vị nào muốn thỉnh sách xin liên lạc: 

VÔ MÔN THIỀN TỰ

11412 DALLAS Dr.

Garden Grove, Ca 92840

Phone: 714-206-1024

Email : sutinhcan@yahoo.com

Send comment
Your Name
Your email address
Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 10487)
Những sách Phật Học và CD Giáo Lý Phật Giáo ___ do VÔ MÔN THIỀN TỰ ấn tống.___Thỉnh sách và CD ___(714) 206-1024