(View: 1787)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2259)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Giới thiệu sách và CD do VÔ MÔN THIỀN TỰ ấn-tống

Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 14151)

 Giới thiệu sách và CD ấn-tống

VÔ MÔN THIỀN TỰ

11412 DALLAS Dr.

Garden Grove, Ca 92840

Phone: 714-206-1024

Email : sutinhcan@yahoo.com

 

VÔ MÔN QUAN Bản nhạc nền của chương trình Thiền và đời sống

download02Vô Môn Quan (Giọng nam) 

download02 Vô Môn Quan (Giọng nữ)
KINH TỤNG PALI - VIỆT - NGỮ VỰNGnew_animated-thumbnail

pali_bia_flat-content

các bài kinh tụng PALI - VIỆT NGỮ - NGỮ VỰNG
có kèm phần ngữ vựng của các từ ngữ Pali 

 

 

 Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng tám 2014
sách dày 212 trang 

 

 

sau đây là trang 1 và 2 của cuốn kinh:

ĀRĀDHANĀ DEVATĀ

Sagge kāme ca rūpe giri-sikhara-taṭe c’antalikkhe vimāne

Dīpe raṭṭhe ca gāme taru-vana-gahaṇe geha-vatthumhi khette

Bhummā c’āyantu Devā jala-thala-visame Yakkha-Gandhabba-Nāgā

Tiṭṭhantā santike yaṃ Muni-vara-vacanaṃ sādhavo me suṇantu.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

THỈNH CHƯ THIÊN

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền; hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây.

Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo. (3lần)

Dịch nghĩa:

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, trên đỉnh núi, bờ sông, nơi Thiên cung, trong quốc độ, giữa hư không, nơi làng mạc, rừng rú, trên cây cối, ruộng vườn, mặt đất, trong nhà. Các vị Dạ-Xoa, Càn-thát-bà, Long vương ngự trên bờ, dưới nước ở quanh đây, xin cung thỉnh. Lành thay, xin chư vị lắng nghe tôi tụng đọc lời dạy cao quý của Đấng Thanh Tịnh.

 Thưa Chư tôn giả,

đây là thời khắc (thích hợp) để nghe Pháp. (3 lần)

Ngữ vựng:

Sagga: cõi trời 

Kāma: dục giới

Ca: 

Rūpa: sắc giới

Giri: núi

Sikhara: đỉnh

Giri-sikhara: đỉnh núi

Taṭa: bờ sông

C’antalikkha: bầu trời,hư không - ca + antalikkha

Vimāna: cung trời

Dīpa: hòn đảo,ngọn đèn

Raṭṭha: quốc độ 

Gāma: làng

Taru: cây

Vana: rừng lớn

Gahaṇa: rừng rậm

Geha: nhà. (gehaṃ, geho)

Vatthu: đất vườn

Khetta: ruộng

Bhummā: mặt đất 

C’āyantu: hãy đến - ca + ayantu (ayāti)

Devā: Chư Thiên

Jala: nước

Thala: đất liền

Visama: gồ ghề

Yakkha: dạ-xoa

Gandhabba: càn-thát-bà

Nāga: long vương

Tiṭṭhantā: ở. (tiṭṭhati)

Santika: gần

Yaṃ (ya): nào

Muni: bậc ẩn sĩ, Phật

Vara: cao quý

Vacana: lời nói

Sādhu: lành thay

Me: của tôi

Suṇāti: nghe

Dhamma: Pháp

Savana: sự nghe

Kāla: thời gi

Ayaṃ: này

Bhadanta: bậc đáng kính, tôn giả


VI DIỆU PHÁP NHẬT DỤNG
vdp_nhat_dung_bia_flat-content  Thiện-Nhựt
 Phỏng dch

 

 Vi-Diu-Pháp Nht-Dụng

  ABHIDHAMMA IN DAILY LIFE

 By

 ASHIN JANAKABHIVAMSA

 Translated and Edited by

 U Ko Lay

 1997

Tìm-Hiểu và Hc-Tập
2000
 Tái Ấn Tống

Phật Lịch 2558 – D.L. 2014


Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng tám 2014

 Sách dày 384 trang

new_animated-thumbnail


 

Vài lời của dịch giảVài lời xin thưa trước

 

 Kính ta,

Tôi đã chng biết liu sc nh khi nhn lời yêu-cầu ca đo-hữu Diu-Nhn đ phỏng dch quyn Kho-lun Abhidhamma in Daily Life do Ngài Ashin Janakabhivamsa sáng-tác bng tiếng Miến-đin, đưc U Ko Lay dch sang tiếng Anh. Tôi c tưng hễ mình đọc hiu đưc tiếng Anh là có thể viết li những gì nh vừa đọc sang tiếng Vit ngay. Nhưng tôi đã lm rất nng khi bt tay vào việc, vì tôi cảm thy số vốn Anh-văn ca nh chng đủ để phn-chiếu li lối hành-văn trang-trng ca U Ko Lay. Tôi đã lm đã quá đinh-ninh cuốn Từ-đin Pali-English của Rhys Davids sẽ giúp tôi tra đưc hết nghĩa c danh-t chuyên-môn Pht-học của Nam-tông. Đã lm phen tôi đu, bức tóc mà chng đến gn đưc nghĩa thâm-sâu của lm đon trong quyn Kho-lun mà nội dung rt cao-siêu huyn-diu. Nhưng đã dn c, và nhờ lòng ham muốn học-hỏi thêm tc-đy, tôi cũng viết li đưc gn hai tm trang những gì mà tôi hiu còn lm-bỏm trong rng giáo- lý do Ngài Asin Janakabhivamsa truyn li.

Tôi li xin t-tội thêm, trong khi viết li, tôi có thêm vào khá nhiu danh-t tng ng trong Bc-tông, vì l khi dch, tôi còn chưa chc danh-t nh dùng có theo sát vi nghĩa mà tác gi muốn nói hay không. Những chữ tôi thêm vào như thế đu đưc đánh máy bng chữ c nhỏ trong du ngoc, để ngưi đọc đừng lm mà gán cho tác-gi, khiến tôi phi đc tội thêm. Trong bn chữ Anh, c đon ghi là Maxim, tôi đã -lễ dch là Ghi-nh, mà chng ng ch Cách-nn, l theo nghĩa tiếng Vit, chữ Cách-ngôn có nghĩa khác vi nội-dung của các Maxims trong Quyn Lun. Các tiu-mục cũng đưc tôi t-động đánh số thêm vào, để tin tra-cứu li.

Tôi những tưng sẽ bỏ cuộc gia chừng gp phi nhiu đon nói đến các cnh-gii tn Tri i đa-ngc, làm sao nh có đủ tiếng để dch. Còn nhiu đim thâm-sâu khác nữa mà sức hiu-biết ng-cn của tôi chưa vươn lên đến nổi, những mong đưc ngưi đọc rng-lưng tha-thứ.

Vài hàng chơn-thành tha-thiết mong ngưi đọc tha cho lời lẽ quê-mùa cc-mịch ca tôi ng đến nghĩa-lý sâu-xa của tác- gi, chính chỗ này mới là điu quan-trng cho ta học-tp. Ngưng mong trên có c bực cao-minh tơng-nh chỉ dy thêm xung quanh có các bn-đo vui lòng mách cho chỗ vụng-v, thiếu-t.

Trân-trng!

 

Thin-Nht: Montreal, 2000-04-05

sau đây là ác trang số 1 đến trang số 7 của cuốn sách:

“Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa”

“Chí tâm đỉnh lễ Đấng Vô-Thượng Đại-Giác”

 Chương 1

Về Chơn đế và Tâm thức

001.- Bốn Chơn đế.

Chữ Chơn đế được dùng để tạm dịch từ ngữ Pali Paramattha, có nghĩa là bản thể nội tại cao thượng. Tĩnh từ cao thượng, ở đây, chẳng có nghĩa là ở trên chỗ cao, cao quí hay tốt lành; nó chỉ được dùng để chỉ vào tánh cách thẳng đứng và bền chắc, chẳng đổi thay, do nơi bản thể nội tại.

[Parama + attha = cao thượng + bản thể nội tại].

Bốn Chơn đế đó là: Tâm hay Tâm thức (citta), Tâm sở (cetasikas), Sắc pháp (rùpa) và Niết-bàn (Nibbana), sự thật tuyệt đối duy nhứt.

002.- Tánh cách chẳng thay đổi của Chơn đế như thế nào?

Các Tâm sở bao gồm có sự tham lam (lobha) và sự sân hận (dosa). Sự tham lam chẳng hề thay đổi bản thể nội tại của nó, cho dầu nó khởi lên nơi tâm của người hiền và có đức hạnh hay nơi kẻ hung ác, hoặc nơi con chó. Sự sân hận cũng chẳng đổi thay bản thể cứng rắn căm hờn hay ác ý khi nó khởi lên nơi bất cứ một chúng sanh nào. Do đó, ta nên nhận định rằng, cùng thế ấy, bốn Chơn đế cũng luôn luôn duy trì bản thể nội tại của chúng.

Các Chơn đế chẳng hề vướng phải thiên kiến hay có thiên vị; và chúng luôn luôn tự phát khởi theo bản thể nội tại của riêng chúng. Bản thể nội tại của sự vật cần được thông đạt thấu đáo như vừa được giải thích, mới có thể hiểu rõ được các tâm trạng của chính mình và của kẻ khác.

Ghi nhớ: 1. Bản thể chơn thật, luôn luôn thường hằng, bền chắc và chẳng đổi thay, được gọi là Chơn đế (Paramattha).
2. Có bốn Chơn đế: Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn.

Tâm (Citta)

003.- Ý thức được về một sự vật, đó là Tâm thức.

Chúng ta thường ý thức được mọi sự vật. Bản thể của sự hay biết đó được gọi là Tâm thức. Ở đây, chữ Tâm thức chẳng có nghĩa là sự lãnh hội bằng kiến thức hay trí huệ. Nó chỉ có nghĩa là khả năng cảm nhận sự vật xuyên qua các giác quan.

Sáu đối tượng của giác quan

Sáu hình thức của tâm thức

1. Mọi hình thức về hình sắc

= ruparammana

2. Mọi hình thức về âm thanh

= saddarammana

3. Mọi hình thức về mùi hương

= gandharammara

4. Mọi hình thức về mùi vị

= rasarammana

5. Mọi hình thức về xúc chạm

= photthabharammana

6. Mọi sự vật khác có thể cảm nhận được

= dhammarammana

 Khi nhìn thấy một vật có thể thấy được, nhãn thức về hình sắc khởi lên. Khi nghe tiếng động, nhĩ thức về âm thanh khởi lên. Khi ngửi một mùi, tị thức về mùi hương khởi lên. Khi nếm một vị, thiệt thức về vị khởi lên. Khi sờ chạm vào một vật, thân thức về sự vật khởi lên. Khi cảm nhận về năm đối tượng của giác quan, cùng các sự vật khác có thể cảm nhận được, thì tâm thức khởi lên. Do đó, khả năng cảm nhận lấy một sự vật liên hệ được gọi là tâm hay tâm thức (citta).

004.- Bản thể của Tâm, hay Tâm thể.

"Tâm có thể đi dạo xa, nó đi lang thang một mình. Nó chẳng có hình dạng vật chất, và trú sở của nó ở trong hang động.”, theo một câu thơ trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu thêm chi tiết về câu thơ nầy.

005.- Tâm có thể đi dạo xa.

Tâm chẳng có thể di động như một khối vật chất, giống một người đang bước chơn đi. Nhưng tâm có thể cảm nhận được một vật ở cách xa chỗ bạn đứng, nên cũng tựa như tâm đã đi đến nơi vật ở đấy. Thí dụ như, trong khi bạn đang ở Mandalay và tưởng nghĩ đến một vật gì hay một người nào ở Yangon, tâm của bạn đâu có thật sự đi đến tận Yangon, nhưng nó ghi nhận được sự ý thức ở Yangon, ngay cả khi còn đang ở tại Mandalay. Vi tâm có thể cảm nhận được một sự vật ở xa, cho nên mới nói: “Tâm có thể đi dạo xa” .

006.- Tâm đi lang thang một mình.

Tâm thức khởi lên và biến đi rất nhanh chóng. Hơn cả triệu triệu (hay một ngàn tỷ) đơn vị của tâm thức có thể khởi hiện và biến diệt ngay trong một cái khảy ngón tay. Sự phát khởi và biến diệt đó thật là nhanh chóng, khiến cho hai hay ba đơn vị tâm thức dường như có khả năng khởi lên và cảm nhận hai hay ba sự vật cùng một lúc. Kỳ thật, chẳng hề có hai hay ba đơn vị tâm thức khởi lên cùng một lúc cả. Chúng khởi lên trước sau từng cái một, và chỉ bắt đầu cảm nhận một sự vật nầy, sau khi đã cảm nhận sự vật trước xong.

Trong khi chúng ta ngồi trên ghế nệm tẩm nước hoa, ăn uống và thưởng thức các ca sĩ, vũ nữ trình diễn, chúng ta để ý thấy có cả năm trần (đối tượng của các giác quan), tức là: sắc, thanh, hương, vị xúc Tâm chúng ta chẳng cảm nhận cùng một lúc cả năm đối tượng ấy một lượt đâu. Chỉ sau khi cảm nhận được một sự vật mà chúng ta thích nhứt, thì các sự vật khác mới được chúng ta cảm nhận tiếp đến. Do đấy, hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề khởi lên cùng một lúc. Vì tâm thức chỉ lần lượt khởi lên từng cái một, cho nên mới nói: “Tâm đi lang thang một mình.”

Lại nữa, chữ “đi lang thang”, ở đây, chẳng có nghĩa là thật sự đi đây đi đó, mà chỉ có nghĩa là tâm cảm nhận được một sự vật ở một địa điểm cách xa đây. Khi cảm nhận một sự vật, một đơn vị tâm thức duy nhứt chẳng đủ để khiến cho chúng ta nhận thức được trọn vẹn về sự vật ấy. Cần rất nhiều đơn vị tâm thức hiện khởi lên, cái sau tiếp theo cái trước, một cách liên tục. Vì đã có hàng tỷ đơn vị tâm thức có thể khởi lên rồi biến diệt ngay trong một cái khảy ngón tay, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta nhận ra được hình dạng khi chúng ta trông thấy vật, biết được âm thanh khi tiếng nó nổi lên, hay bắt được một mùi khi ngửi đến nó, hoặc có cảm giác khi chạm đến nó.

007.- Tâm chẳng có hình dạng vật chất.

Tâm thức chẳng có hình dạng hay màu sắc. Cho nên, chúng ta chẳng thể nói tâm nầy trắng hay đen; tâm kia dầy hay mỏng. Nó chỉ là cái khả nhận tính, cái khả năng để phân biệt một sự vật mà thôi.

008.- Trú sở của tâm thức ở trong hang động.

Nhãn thức bắt nguồn ở mắt; nhĩ thức bắt nguồn ở tai; tị thức bắt nguồn ở mũi; thiệt thức bắt nguồn ở lưỡi; thân thức bắt nguồn trong thân. Mặc dầu một vài tâm thức bắt nguồn nơi mắt, tai, mũi, v. v., đa số các hình trạng của tâm thức đều bắt nguồn từ trong buồng tim. Vì thế mà nói, một cách bóng bảy, “trú sở của tâm ở trong hang động”.

Tóm lại, xin ghi nhận rằng, tâm thức chẳng có hình dạng; tâm có thể cảm nhận được sự vật, đối tượng của các giác quan; bản thể tâm là sự nhận thức một vật. Trong tiến trình nhận thức, tâm chẳng hề lìa khỏi trú sở của nó, ngay cả trong khoảng một sợi tóc, nhưng nó có thể cảm nhận được các sự vật ở cách xa. Hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề đồng thời khởi lên. Một đơn vị tâm thức chỉ khởi lên sau khi đơn vị trước biến đi, cái nầy tiếp theo cái kia một cách liên tục.

Ghi nhớ: Tâm thức cảm nhận các sự vật, đối tượng của các giác quan. Tâm có thể dạo đi xa, lang thang một mình, chẳng có hình dạng vật chất; trú sở của tâm nằm trong buồng tim.

009.- Bằng cách nào tâm sở thiện và bất thiện trộn lẫn nhau?

Vì tâm thức khởi lên và biến đi thật nhanh chóng, cho nên các tâm sở thiện và bất thiện, hay lành mạnh và chẳng lành mạnh, dễ pha trộn lẫn nhau ngay trong một khoảng thời gian ngắn chừng năm ba phút. Thức dậy sớm buổi sáng, bạn tưởng niệm đến Đức Phật và có được tâm hồn trong sạch. Vào lúc ấy, nghe ai gọi đi chợ mua đồ, bạn khởi lên sự tham muốn. Đến khi có ai tới nói lời khiêu khích, bạn cảm thấy nổi giận ngay.

Ngay cả lúc bạn còn đang tham muốn khi mua bán vật gì, rất có thể bạn cũng nghĩ đến việc bố thí; đó là một tư tưởng lành mạnh về saddha (lòng tin nơi phước báo của sự bố thí). Khi bạn nổi giận đối với một người hay một vật nào đó, bạn cũng có thể nhớ đến lời khuyên răn của sư phụ và sự tỉnh giác, do đó, lại được dịp khởi lên.

Trong khi hai vợ chồng thân mật chuyện trò, với dục tình đang nhen nhúm, họ có thể hờn giận nhau vì chuyện hiểu lầm nào đó. Rồi khi một người ngỏ lời xin lỗi để giàn hoà, tâm thức họ dịu trở lại và dục tình mới bừng lên.

 Vì tâm thức thay đổi quá nhanh chóng, ta nên thận trọng phân biệt tâm sở nào tốt, tâm sở nào quấy, mỗi khi chúng nổi lên, và nên cố gắng tập luyện nuôi dưỡng các tâm sở lành mạnh.

010.- Tâm sở khác biệt nhau,
cũng như các đặc tánh vật chất chẳng giống nhau.

Cũng như thân thể người nầy khác với thân thể người kia, tâm thức của họ cũng chẳng giống nhau. Một tấm thân nặng nề, cục mich, khác hẳn với một thân hình nhanh nhẹn, đầy sinh lực; một tâm hồn khờ dại, ngu ngơ khác hẳn với một tinh thần hoạt bát và sáng suốt. Có những người vừa đẹp đẽ lại dễ thương; với sự khả ái và sắc đẹp, họ vượt qua những kẻ khác. Còn trường hợp người xấu xí, cũng có cả kẻ xấu như ngạ quỉ (petas). Nói đến các tâm thức thiện lành và sắc sảo, cũng có nhiều cấp bực từ loại thông thường cho đến loại độc nhứt vô nhị. Cùng thế ấy, các tâm sở xấu ác cũng chia ra nhiều cấp: đần độn, hạ tiện, hung ác. Cũng như có nhiều mức độ duyên dáng về thể chất, với trên cao có các hoa khôi khả ái; còn bên dưới là những hạng xấu xí như ngạ quỉ và ác quỉ; các tâm sở thiện lành cũng phân ra nhiều cấp, bên trên từ hạng thông thường cho đến bực tinh thần cao thượng với trí huệ sắc bén, và bên dưới, các tâm sở chẳng lành mạnh từ hạng khù khờ, hư hỏng, cho đến loại bạo ác, hung tàn, đáng tởm.SỰ QUAN TRỌNG CỦA CHÁNH NIỆM

 chanh_niem_bia_flatten-content 
 Nguyên Tác: The Importance of Mindfulness
 Bài Gỉảng của ngài Venerable Sayadaw U. Silananda
 Dịch Giả:Nita Truitner
 
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng giêng 2013

 Sách dày 84 trang

 

Vài lời giới thiệu

 

Từ lâu tôi luôn nghĩ rằng thực hành thiền Minh Sát là thực hành chánh niệm. Tôi nhận xét rằng tất cả những phương pháp hành thiền của những thiền sư hiện đại đều dạy thực hành chánh niệm trong kinh Tứ Niệm Xứ. Mỗì một thiền sư danh tiếng tự chọn cho mình một chuyên môn theo kết quả kinh nghiệm cá nhân, nhưng chung quy vẩn dạy chánh niệm trong thiền Tứ Niệm Xứ hay thiền Minh Sát, hay Vipassanā. Hiện nay danh từ Vipassanā thường dùng để chỉ thiền Minh Sát, hay Tứ Niệm Xứ, rất phổ thông trong cộng đồng tu thiền.

 May mắn thay mới đây tôi có dịp đọc một quyển sách nhỏ tựa đề là

The Importance of Mindfulness, phía dưới đề là The Mahasatipaṭṭhāna Sutta của Hòa Thượng U Sīlānanda Miến Điện viết. Tôi vô cùng hoan hỉ vì sự giảng giải ngắn gọn nhưng rõ ràng minh bạch về nghĩa lý hàm chứa trong kinh.

 Tuy là quyển sách nhỏ, nhưng nó rất căn bản và là một kim chỉ nam cho những ai mới bắt đầu học thiền và hành thiền và cũng rất lợi ích cho những thiền sinh kinh nghiệm.

 Nita Truitner

Minnesota

Mùa Đông 20031-" Phật Giáo Nhìn Toàn Diện"

phat_giao_nhin_toan_dien-content Nguyên Tác: The Spectrum of Buddhism  
 Tác giả : Piyadassi Mahathera
 Dịch Giả: Phạm-kim-Khánh

 Vô-Môn thiền-tự ấn-tống tháng Giêng năm 2012

 Sách dày 726 trang

Nayaka Thera (Đại Lão Tăng) Piyadassi sanh trưởng tại Sri Lanka (Tích Lan), lãnh thổ đã dưỡng nuôi Phật Giáo non 2,300 năm qua. Ngài học tại trường Cao Đẳng Nālanda, một trung tâm Giáo Dục Phật Giáo quan trọng trong xứ, rồi vào Đại Học University of Sri Lanka. Ngài xuất gia vào năm lên hai mươi và vững chắc thấm nhuần giáo lý và triết học Phật Giáo dưới sự hướng dẫn của vị Đại Lão Tăng Vaji-ranāna, sáng lập viên-tăng trưởng chùa Vajirārāma, Colombo, một trong những nhân vật Phật Giáo lỗi lạc nhất tại Tích Lan. Ngài cũng là sinh viên nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Các Tôn Giáo Thế Giới tại Đại Học Harvard, Mỹ Quốc. Ngày nay Đại Đức Piyadassi là một trong những nhà sư nổi tiếng nhất trên thế giới, một nhà truyền giáo làm việc không biết mệt, đã du hành nhiều lần vòng quanh thế giới để hoằng dương thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ cho cả Đông Phương lẫn Tây Phương.

 2-Mi Tiên Vấn Đáp

mi_tien
 
 
 Nguyên Tác: Milindapanha
 Dịch Giả:Mahathera Thitasila - Giới Nghiêm
 Hiệu Đính: Tỳ Kheo Giới Đức
 
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng giêng 2013

 Sách dày 740 trang

 

Đại Lão Tăng Giới Nghiêm (Thitasīla Mahāthera), thế danh Nguyễn Đình Trấn, sinh ngày 5/5/1921 tại làng Giạ Lê Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngài xuất thân trong một gia đình có truyền thống đạo đức lâu đời, tại một quê hương nghèo khổ, nhưng lại phát tích rất nhiều tu sĩ và cao tăng thuộc cả hai truyền thừa Nam Bắc tông. Chỉ riêng trong gia đình, bác của Ngài -Hòa thượng Thích Phước Duyên - và chú của Ngài đều là bậc xuất gia. Còn vị thân sinh - Hòa thượng Thích Quang Diệu (Nguyễn Đình Tải) - sau nửa cuộc đời lập gia đình với mẹ của Ngài là cụ bà Huỳnh Thị Thành, cũng xuất gia, sống đời phạm hạnh.

3-“ Người Phật-tử và con đường tu Phật”

 

 nguoi_phat_tu_va_con_duong_tu_hoc-content Tác giả : Phạm-kim-Khánh

 Vô-Môn thiền-tự ấn-tống tháng 12 năm 2012

 Sách dày 119 trang

 Tác giả Phạm-kim-Khánh là một cư sĩ Phật-giáo đã có niềm tin vững chắc và chân-chánh vào Giáo-pháp của Đức Phật, nhờ có nhiều duyên lành được có dịp vấn đạo nơi các vị Danh Tăng nổi tiếng và có một quá trình lâu dài tìm và tu học ; nên Ông đã dồn mọi năng lực vào việc vừa tu học vừa góp công sức vào việc truyền bá Giáo-pháp nguyên thuỷ qua công trình dịch thuật trong suốt hơn 40 năm qua ; khởi đi từ thập niên 1960 ở Việt-Nam và tiếp tục không ngừng sau khi được định cư tại Hoa-Kỳ vào năm 1975 đến nay .

Quyển “ Người Phật-tử và con đường tu Phật” là một tác phẩm giá trị , được ấp-ủ tâm-huyết của một Phật-tử cao niên đã được un đúc và giáo hoá một nền Phật-học vững chắc về Giáo-lý Nguyên-thuỷ. Nội dung sách được trình bày và diễn-giải mạch-lạc về giáo-nghĩa và kinh nghiệm tu chứng được trích dẫn thích-hợp từ các bộ Kinh của Phật giáo Nguyên-thuỷ .


4- “ Hoa trôi trên sóng nước”

 

 hoa_troi_tren_song_nuoc-content 

 Nguyên tác: Journey In Search Of The Way The Spiritual Autobiography Of Satomi Myodo

  Anh Ngữ: Sallie B. King

 Việt dịch : Nguyên-Phong

 Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012

 Sách dày 229 trang

Đây là một quyển sách kể lại hành-trình tìm thầy học Đạo suốt 40 năm lang thang khắp đất nước Phù-Tang của Tỳ-kheo-ni Satomi Myodo ; và cuối cùng Bà đã may mắn gặp được Thiền sư Yasutani và được Ngài hướng dẫn và bà đã ý thức rằng cái khả năng giải-thoát mọi sự đau-khổ vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta , mà chúng ta nào biết cứ tìm kiếm mãi tận đâu đâu .

Những lời kể lại mấy chục năm gian nan tìm Đạo , để mong những người vẫn còn đang mê mãi tìm kiếm hết thầy nầy đến thầy nọ, hết tông phái nầy đến lý-thuyết kia , hãy mau chóng tỉnh-ngộ , dừng lại quay trở về với cái khả năng giải-thoát sẵn có nơi mình .

 


5- “ Khéo vấn khéo đáp”

 

 kheo_van_kheo_dap-contentTác-giả : Ven. Shravasti Dhammika

 Dịch-giả : Phạm-kim-Khánh

 Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012 .

 Sách dày 141 trang

Sách song ngữ Anh - Việt Bilangual English - Vietnamese Book


Tỳ-khưu Shravasti Dhammika là một nhà sư người Úc. Ngài là giảng sư lỗi lạc về môn Phật Giáo và các Tôn Giáo Á Châu tại các trường đại học, trên các đài truyền hình và truyền thanh tại Úc và khắp nơi trong vùng Đông Nam Á.

Trong quyển sách này, Ngài Dhammika giải đáp những thắc mắc về giáo huấn của Đức Phật mà người ta thường nêu lên để hỏi Ngài. Lối trả lời của Ngài thật là chính xác, rõ ràng và minh bạch. Quý vị nào chưa từng quen thuộc với Phật Giáo sẽ thấy nơi đây những tia sáng bao trùm toàn diện vấn đề. Quý vị nào đã đi sâu vào Đạo sẽ hoan hỷ tiếp nhận thêm những bổ túc thích thú cho sự hiểu biết của mình.
 


6-“ Vô Môn Quan ”

 vo_mon_quan-contentTác-giả : Vô Môn Huệ Khai

 Dịch-giả và chú thích: Trần Tuấn Mẫn

 Vô-môn thiền-tự ấn-tống năm 2012 .

 Sách dày 186 trang

Đây là một quyển sách ghi lại 48 Công Án nổi tiếng nhất trong Thiền Tông Trung Hoa. Gồm 3 phần :

(1) Chữ Hán

(2) Phiên âm chữ Hán

(3) Việt Dịch.
  

  • Đĩa đọc dạng MP3 ấn-tống miễn phí .

Vô-môn thiền-tự hiện đang có những dĩa MP3 sau đây :


dai_tang_kinh_chup-contentBộ dĩa CD dưới dạng MP3 gồm 17 CD, chứa đựng toàn bộ Tạng Kinh của Phật Giáo, do Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch ra Việt Ngữ.
dai_tang_kinh_0-content
 1duc_phat_va_phat_phap_cd-content-Đức Phật và Phật Pháp ( soạn giả Đại Đức Narada ,

 dịch-giả : Phạm-kim-Khánh )

phat_giao_ntd_cd-content 2-Phật-giáo nhìn toàn diện ( tác-giả Đại Lão Tăng Piyadassi Mahathera ,

 dịch-giả : Phạm-kim-Khánh )

thap_lua_tam_linh_cd-content 3-Thắplửa tâm-linh , cuộc đời và hành trạng Ngài Hộ-Tông .

 Tác-giả : Minh-Đức Triều-Tâm-Ảnh

mi_tien_cd-content
 4-Mi-Tiên vấn đáp ( dịch-giả Hoà-Thượng Giới-Nghiêm )

 giọng đọc: Diệu Thuỷ

hoa_troi_tren_song_nuoc_cd-content

 5-Hoa trôi trên sóng nước ( tác giả ; TKN.Satomi Myodo

 Phóng tác : Nguyên-Phong )
6-Chánh-niệm giải-thoát và Bồ-tát đạo

 Tác-giả : Thiền-sư U.Silanda

7-Cuộc đời là một hành trình tâm-linh

 Tác Giả: Thiền Sư Jotika - Dịch Giả: Tỳ-kheo Tâm-Pháp

8-Suối Nguồn Tâm Linh

 Thiền Sư Ajchan Chah

 

+ Muốn thỉnh kinh sách và dĩa MP3 ( Hoàn toàn miễn phí) vui lòng liên-lạc Vô-môn thiền-tự. (714)206-1024

Tỳ-khưu Shravasti Dhammika là một nhà sư người Úc. Ngài là giảng sư lỗi lạc về môn Phật Giáo và các Tôn Giáo Á Châu tại các trường đại học, trên các đài truyền hình và truyền thanh tại Úc và khắp nơi trong vùng Đông Nam Á.

Trong quyển sách này, Ngài Dhammika giải đáp những thắc mắc về giáo huấn của Đức Phật mà người ta thường nêu lên để hỏi Ngài. Lối trả lời của Ngài thật là chính xác, rõ ràng và minh bạch. Quý vị nào chưa từng quen thuộc với Phật Giáo sẽ thấy nơi đây những tia sáng bao trùm toàn diện vấn đề. Quý vị nào đã đi sâu vào Đạo sẽ hoan hỷ tiếp nhận thêm những bổ túc thích thú cho sự hiểu biết của mình.

Send comment
Your Name
Your email address
Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 19184)
Vô Môn Thiền Tự đã ấn tống đợt 3 kể từ đầu tháng 8 năm 2014 hai quyển sách Phật học như sau: 1. Sách "Kinh Tụng PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG" sách dày 218 trang. 2. Sách "Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng" của tác giả U JANAKA , Anh ngữ U KO LAY, Thiện Nhựt việt dịch. Sách dày 392 trang