(View: 836616)
Chủ nhật đầu tháng 7, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 7 là NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 47591)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Thông Báo Ngày Tu Tập đầu tháng 7 năm 2019

Thursday, May 10, 201812:00 AM(View: 836616)
Tất cả các bài viết được trích đăng trên vomonthientu.org
chuyên chở quan kiến của tác giả,
chỉ nhằm mục đích trợ duyên cho kiến thức của độc giả,
KHÔNG nhất thiết
là quan điểm chính thống của VÔ MÔN THIỀN TỰ,
và nhiều khi cũng KHÔNG nhất thiết
CHÁNH PHÁP được giảng dạy bởi ĐỨC BỔN SƯ


new2-small_0

Kinh Phúng tụng
Trường Bộ Kinh 33b

Thiền và Đời Sống kỳ 370
phát hình ngày 19 tháng 6 năm 2019

phát hình ngày 19-6-2019. Kinh Phúng tụng-Thiền và Đời Sống kỳ 370-Trường Bộ Kinh 33b. Loại ba pháp: có tất cả 60 loại, như sau: - ba Bất-thiện-căn: tham, sân, si; - ba Thiện-căn: vô-tham, vô-sân, vô-si; - ba Ác-hạnh: thân, khẩu, ý ác-hạnh; - ba Thiện-hạnh: thân, khẩu, ý thiện-hạnh; - ba Bất-thiện tầm: dục-tầm, sân-tầm, hại-tầm; - ba Thiện-tầm: ly-dục-tầm, vô-sân-tầm, vô-hại-tầm; - ba Bất-thiện tư-duy: dục tư-duy, sân tư-duy, hại tư-duy; - ba Thiện tư-duy: ly-dục tư-duy, vô-sân tư-duy, vô-hại tư-duy; - ba Bất-thiện tưởng: dục-tưởng, sân-tưởng, hại-tưởng; - ba Thiện-tưởng: ly-dục tưởng, vô-sân tưởng, vô-hại tưởng; - ba Bất-thiện giới: dục-giới, sân-giới, hại-giới; - ba Thiện-giới: ly-dục giới, vô-sân giới, vô-hại giới; - ba Giới khác: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc giới; - ba Giới khác: sắc-giới, vô-sắc-giới, diệt-giới; - ba Giới khác: liệt-giới, trung-giới, thắng-giới; - ba ái: dục-ái, hữu-ái, vô-hữu-ái; - ba ái khác: dục-ái, sắc-ái, vô-sắc-ái; - ba ái khác: sắc-ái, vô-sắc-ái, diệt-ái; - ba kết-sử: thân-kiến, nghi, giới-cấm-thủ; - ba lậu: dục-lậu, hữu-lậu, vô-minh-lậu; - ba hữu: dục-hữu, sắc-hữu, vô-sắc-hữu; - ba cầu: dục-cầu, hữu-cầu, phạm-hạnh-cầu; - ba mạn: thắng-mạn. đẳng-mạn, ti-liệt-mạn; - ba thời: quá-khứ, vị-lai, hiện-tại; - ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập-biên, hữu thân diệt-biên; - ba thọ: lạc-thọ, khổ-thọ, phi khổ phi lạc thọ; - ba khổ-tánh: khổ-khổ, hành-khổ, hoại-khổ; - ba tụ: tà-định tụ, chánh-định tụ, bất-định tụ; - ba nghi: nghi về tương-lai, quá-khứ, hiện-tại; - ba điều toàn-thiện của Như-Lai không cần ngại kẻ khác chỉ-trích mình: về thân, về miệng, về ý; - ba chướng: tham, sân, si; - ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si; - ba loại lửa khác: lửa hiếu-kính, lửa cúng-dường, lửa người gia-chủ; - ba loại sắc-tụ: hữu-kiến hữu đối sắc, vô-kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc; - ba hành: phước-hành, phi phước-hành, bất-động hành; - ba loại người: hữu-học, vô-học, phi-hữu phi-vô học; - ba trưởng-lão: sanh trưởng-lão, pháp trưởng-lạo, nhập-định trưởng-lão; - ba phước-nghiệp-sự: thi-hành phước-nghiệp-sự, giới-hành phước-nghiệp-sự, tu-hành phước-nghiệp-sự; - ba cử-tội-sự: thấy, nghe, nghi; - ba dục-sanh: loài Người với lòng dục, bực Trời ở Hoá-lạc-Thiên, bực Trời ở Tha-há Tự-tại Thiên; - ba loại lạc-sanh: Phạm-Chúng Thiên, Quang-Âm-thiên, Biến-Tịnh-thiên đều sanh và sống trong sự an-lạc; - ba tuệ: hữu-học-tuệ, vô-học-tuệ, phi hữu phi vô học tuệ; - ba loại tuệ khác: tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ; - ba loại binh-khí: nghe, xả-ky, tuệ; - ba căn: vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cũ tri căn; - ba nhãn: nhục-nhãn, thiên-nhãn, tuệ-nhãn; - ba học: Tăng-thượng giới-học, tăng-thượng tâm-học, tăng-thượng tuệ-học; - ba sự tu-tập: thân-tu, tâm-tu, tuệ-tu; - ba vô-thượng: kiến vô-thượng, hành vô-thượng, giải-thoát vô-thượng; - ba định: định có tầm có tứ, định chẳng tầm có tứ, định chẳng tầm chẳng tứ; - ba định khác: không-định, vô-tướng-định, vô-nguyện-định; - ba thanh-tịnh: thân, ngữ, ý; - ba tịch-mặc: thân, ngữ, ý; - ba thiện-xảo: tăng-ích thiện-xảo, tổn-ích thiện-xảo, phương-tiện thiện-xảo; - ba kiêu: vô-bịnh kiêu, niên-tráng kiêu, hoạt-mạng kiêu; - ba tăng-thượng: ngã tăng-thượng, thế tăng-thượng, pháp tăng-thượng; - ba luận-sự: về quá-khứ, về vị-lai, về hiện-tại; - ba minh: túc-mạng minh, sanh-tử minh, lậu-tận minh; - ba trú: Thiên-trú, Phạm-trú, Thánh-trú; - ba thần-thông: thần-túc thông, tha-tâm-thông, giáo-giới-thông.blank

Chủ Nhật đầu tiên của tháng 7 (ngày 7 tháng 7 năm 2019)

sẽ có hai ngày hành thiền từ 6:00pm thứ sáu (5 Jul 2019)
đến 6:00pm chủ nhật (7 Jul 2019)


tại
VÔ MÔN THIỀN TỰ


12832 Gilbert st

Garden Grove, CA 92841

Điện thoại:(714)206-1024 để biết thêm chi tiết
 Xin mời quý Phật tử và qúy thân hữu về tham dự
-◊- Thời biểu đính kèm -◊-blank

BÁNH XE PHÁP