(View: 838376)
Chủ nhật đầu tháng 1, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 1 là NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49258)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự

Thursday, August 15, 20193:21 AM(View: 165)
blank
Vesak 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Slideshow

blank
VESAK 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Lễ Bái Tam Bảo
phần 1
blank
VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự An Vị Tôn Tượng Đức Bổn Sư phần 2
blank
VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự - Trai Tăng - phần 3


blank
Vô Môn Thiền Tự  Vesak 2019-Lễ Bái Tam Bảo,
Thuyết Pháp
Phần 0
blank
Vesak 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Thuyết Pháp
Phần 1
blank
Vô Môn Thiền Tự
Vesak 2019
Lễ An Vị Phật
- Phần 2
blank
Vô Môn Thiền Tự
Vesak 2019
Trai Tăng
Phần 3

Send comment
Your Name
Your email address