(View: 54245)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 67200)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự

Thursday, August 15, 20193:21 AM(View: 1314)
blank
Vesak 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Slideshow

blank
VESAK 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Lễ Bái Tam Bảo
phần 1
blank
VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự An Vị Tôn Tượng Đức Bổn Sư phần 2
blank
VESAK 2019 tại Vô Môn Thiền Tự - Trai Tăng - phần 3


blank
Vô Môn Thiền Tự  Vesak 2019-Lễ Bái Tam Bảo,
Thuyết Pháp
Phần 0
blank
Vesak 2019
tại Vô Môn Thiền Tự
Thuyết Pháp
Phần 1
blank
Vô Môn Thiền Tự
Vesak 2019
Lễ An Vị Phật
- Phần 2
blank
Vô Môn Thiền Tự
Vesak 2019
Trai Tăng
Phần 3

Send comment
Your Name
Your email address