Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 19360)
Vô Môn Thiền Tự đã ấn tống đợt 3 kể từ đầu tháng 8 năm 2014 hai quyển sách Phật học như sau: 1. Sách "Kinh Tụng PALI - VIỆT - NGỮ VỰNG" sách dày 218 trang. 2. Sách "Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng" của tác giả U JANAKA , Anh ngữ U KO LAY, Thiện Nhựt việt dịch. Sách dày 392 trang
Friday, August 22, 201412:00 AM(View: 14300)
Những sách Phật Học và CD Giáo Lý Phật Giáo ___ do VÔ MÔN THIỀN TỰ ấn tống.___Thỉnh sách và CD ___(714) 206-1024