Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Thursday, March 7, 201912:00 AM(View: 3594)
snapshot_1__2-14-2019_10-45_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


snapshot_1__2-13-2019_2-18_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


blank
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Lunch for Monks ; Feb-12-2019


snapshot_1__2-13-2019_1-22_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-12-2019

blank

snapshot_2__2-13-2019_1-33_am_-thumbnail
các chú tiểu và tu nữ
tại chùa Mya Thein Dan
2-11-2019 10am
Mya Thein Dan Pagoda
Vô Môn Thiền Tự thăm viếng Miến Điện
Send comment
Your Name
Your email address