Lễ thọ Y Kathina tại Vô Môn Thiền Tự ngày 01 tháng 11 năm 2015

Monday, November 2, 201512:00 AM(View: 6541)
Send comment
Your Name
Your email address