(View: 51348)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 62755)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Lễ DÂNG Y KATHINA 2019

Thursday, January 30, 20205:34 AM(View: 226)
 
Lễ DÂNG Y KATHINA 2019
đã được tổ chức tại VÔ MÔN THIỀN TỰ
ngày Chủ Nhật 20 tháng 10 năm 2019
blank
Kathina 2019 - VÔ MÔN THIỀN TỰ. Phần A
blank

Kathina 2019 - VÔ MÔN THIỀN TỰ. Phần B

Kathina 2019 tổ chức tại VÔ MÔN THIỀN TỰ ngày 20 thá ng 10 năm 2019. Phần 1 Kathina 2019. Phần 2 Kathina 2019. Phần 3 Kathina 2019. Phần 4
Kathina 2019 - Phần 1 Kathina 2019 - Phần 2 Kathina 2019. Phần 3 Kathina 2019. Phần 4

Send comment
Your Name
Your email address