Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA

Tuesday, November 7, 202311:47 PM(View: 2611)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023, video 2,  tổ chức Vô Môn Thiền Tự,  California, USA. Tham dự 54 chư Tăng
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 Tại Vô Môn Thiền Tự, Tiểu Bang California , USA
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023, video 2, tổ chức Vô Môn Thiền Tự, California, USA. Tham dự 54 chư Tăng
Send comment
Your Name
Your email address