Một cuộc đời, Một vầng nhật nguyệt _Tập 1

Monday, August 11, 201412:00 AM(View: 34084)

===Bộ sách này gồm có 6 tập ===

***Xin bấm vào mục lục bên cạnh để đọc sách ===> ===>

blank

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến Giáo pháp của ĐỨC PHẬT đến với người học Phật.

Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng Ni - Phật Tử - Thân hữu.

Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address