(View: 57399)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 72717)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Trường Bộ_Phẩm 01-phẩm 16.

Monday, May 6, 201312:00 AM(View: 41795)

Trường Bộ Kinh(Digha Nikāya)
Hệ Pāli (Phẩm 01-phẩm 16)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt
quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-Trường bộ_Kinh Phạm Võng_1
download_05002-Trường bộ_Kinh Phạm Võng_2
download_05003-Trường bộ_Kinh Phạm Võng_3
download_05004-Trường bộ_Kinh Ambattha
download_05005-Trường bộ_Kinh Sa Môn quả_1
download_05006-Trường bộ_Kinh Sa môn quả_2
download_05007-Trường bộ_Kinh Kutadanta
download_05008-Trường bộ_Kinh Sonadanta
download_05009-Trường bộ_Kinh Mahalisutta
download_05010-Trường bộ_KinhJaliyaSutta
download_05011-Trường bộ_KinhKassapa
download_05012-Trường bộ_KinhPotthapada
download_05013-Trường bộ_KinhSubha.
download_05014-Trường bộ_KinhKeveddha.
download_05015-Trường bộ_KinhLohicca.
download_05016-Trường bộ_Kinh Tevijja.
download_05017-Trường bộ_Kinh Đại bổn_01
download_05018-Trường bộ_Kinh Đại bổn_02
download_05019-Trường bộ_Kinh Đại bổn_03.
download_05020-Trường bộ_Kinh Đại duyên.
download_05021-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_01.
download_05022-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_02.
download_05023-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_03.
download_05024-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_04.
download_05025-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_05.
download_05026-Trường bộ_Kinh Đại bát niết bàn_06.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address