(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập II

Thursday, May 16, 201312:00 AM(View: 36413)


Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập II
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05021-TCB2_C4P(11-12)Mây mưa-Kẻ sĩ
download_05022-TCB2_C4P(13)Sợ hãi
download_05023-TCB2_C4P(14-16)Loài người-Ánh sáng_Các căn
download_05024-TCB2_C4P(17)Đạo hạnh
download_05025-TCB2_C4P(18)Tư tâm sở
download_05026TCB2_C4P(19)Chiến sĩ
download_05027a-TCB2_C4P(20)Đại phẩm-1
download_05027b-TCB2_C4P(20)Đại phẩm-2
download_05028-TCB2_C4P(21)Bậc chân nhân
download_05029-TCB2_C4P(22)Ô uế
download_05030-TCB2_C4P(23-24)Diệu pháp-Nghiệp
download_05031-TCB2_C4P(25)Sợ hãi phạm tội
download_05032-TCB2_C4P(26-28)Thắng trí-Nghiệp đạo-Tham
download_05033-TCB2_C5P(1-2)Sức mạnh hữu học-Sức mạnh
download_05034-TCB2_C5P(3)Năm phần
download_05035-TCB2_C5P(4)Sumana
download_05036-TCB2_C5P(5)Vua Munda
download_05037-TCB2_C5P(6-7)Triền cái-Tưởng
download_05038a-TCB2_C5P(8)Chiến sĩ A: Chiến sĩ
download_05038b-TCB2_C5P(8)Chiến sĩ B: Sợ hãi tương lai
download_05039-TCB2_C5P(9)Trưởng lão
download_05040-TCB2_C5P(10)Kakudha
download_05041-TCB2_C5P(11-12)An ổn trú-Andhakavinda
download_05042-TCB2_C5P(13)Bệnh
download_05043-TCB2_C5P(14)Vua
download_05 044-TCB2_C5P(15-16)Tikandaki-Diệu pháp
download_05045-TCB2_C5P-(17)Hiềm hận
download_05046-TCB2_C5P(18-19)Nam cư sĩ-Rừng
download_05047-TCB2_C5P(20-21)Bà la môm-Kimbila
download_05 048-TCB2_C5P(22-25)Mắng nhiếc...Ác hạnh
download_05 049-TCB2_C5P(26)Cư túc giới

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address