Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-I_Thiên có kệ

Friday, May 3, 201312:00 AM(View: 39567)

Tương Ưng bộ (
Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên có kệ-Chương 01-28
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-Tương ung Chư thiên_P-Cây lau.
download_05002-Tương ung Chư thiên_P-Vườn hoan hỷ.
download_05003-Tương ung Chư thiên_P-Kiếm.
download_05004-Tương ưng Chư thiên_P-Quần tiên.
download_05005-Tương ưng Chư thiên_P-Thiêu cháy.
download_05006-Tương ung Chư thiên_P-Gia chủ.
download_05007-Tương ưng Chư thiên_P-Thắng
download_05008-Tương ưng Chư thiên_P-Đoạn
download_05009-Tương ưng Thiên tử_P-Thiên tử.
download_05010-Tương ưng Thiên tử_P-Cáp cô độc
download_05011-Tương ưng Thiên tử_P-Các ngoại đạo
download_05012-Tương ưng Kosala_P-Tuổi trẻ
download_05013-Tương ưng Kosala_P-Bện tóc
download_05014-Tương ưng Kosala_P-Người
download_05015-Tương ưng ác ma_P-Khổ hạnh và nghiệp
download_05016-Tương ưng ác ma_P-Hòn đá
download_05017-Tương ưng ác ma_P-Thêm năm kinh
download_05018-Tương ưng Tỳ kheo_P-Tỳ kheo ni
download_05019-Tương ưng Phạm thiên_P-Thỉnh cầu
download_05020-Tương ưng Phạm thiên_P-Cung kính
download_05021-Tưng ưng Bà la môn_P-A la hán
download_05022-Tương ưng Bà la môn_P-Cư sĩ
download_05023-Tương ưng Trưởng lão Vangisa_P-Vangisa
download_05024-Tương ưng Rừng_P-Rừng
download_05025-Tương ưng Dạ xoa_P-Dạ xoa
download_05026-Tương ung Sakka_P-Suviiira
download_05027-Tương ưng Sakka_P-Chư thiên hay cấm giới
download_05028-Tương ưng Sakka_P-Sakka năm kinh

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address