(View: 835833)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46830)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Đức Phật và Phật Pháp

Wednesday, February 6, 201312:00 AM(View: 60158)

Đức Phật và Phật Pháp

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.


download_04Tiểu sử tác giả_Đại đức Narada và lời mở đầu
download_04Lời Tác Giả
download_04Chương 01. (Phần I_Đức Phật) Từ Đản sanh đến xuất gia
download_04Chương 02. Chiến đấu để thành đạo quả
download_04Chương 03. Đạo quả Phật
download_04Chương 04. Sau khi thành đạo
download_04Chương 05. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp
download_04Chương 06. Kinh chuyển Pháp luân
download_04Chương 07. Truyền bá giáo pháp
download_04Chương 08. Đúc Phật và thân quyến
download_04Chương 09. Đức Phật và thân quyến (TT)
download_04Chương 10. Những người chống đối
download_04Chương 11. NHững đại thí chủ trong hàng vua chúa
download_04Chương 12. Con đường hoằng pháp
download_04Chương 13. Đới sống hàng ngày cua Đức Phật
download_04Chương 14. Đức Phật nhập Niệt bàn
download_04Chương 15. (Phần II) Phật giáo là gì?
download_04Chương 16. Vài đặc điểm của Phật giáo
download_04Chương 17. Bốn chân lý thâm diệu
download_04Chương 18. Nghiệp báo
download_04Chương 19. Nghiệp là gì?
download_04Chương 20. Sự báo ứng của nghiệp
download_04Chương 21. Tính chất của nghiệp
download_04Chương 22. Khởi thủy của đời sống là gì?
download_04Chương 23. Đức Phat và vấn đề thần linh tại hóa
download_04Chương 24. Những lý do tin có tái sanh
download_04Chương 25. Thập nhị nhân duyên
download_04Chương 26. Những hình thức sanh và tử
download_04Chương 27. Những cảnh giới
download_04Chương 28. Hiện tượng tử sanh
download_04Chương 29. Cái gì đi tái sanh? (Lý vô ngã)
download_04Chương 30. Trách nhiệm tình thân
download_04Chương 31. Nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống
download_04Chương 32. Nghiệp báo và tái sanh với ngươi Tây phương
download_04Chương 33. Niết bàn
download_04Chương 34. Đặc tính của niết bàn
download_04Chương 35. Con đường niết bàn (1)
download_04Chương 36. Con đường Niết bàn (2)
download_04Chương 37. Chướng ngại tinh thần
download_04Chuương 38. Con đường Niết bàn (3)
download_04Chương 39. Phẩm hạnh A La Hán
download_04Chương 40. Bồ tát đạo hay lý tưởng của Bồ tát
download_04Chương 41. Ba La Mật
download_04Chương 42. Tứ Vô lượng tâm
Send comment
Your Name
Your email address