Căn bản Thiền Minh Sát.

Tuesday, March 5, 201312:00 AM(View: 60933)
download_0101-Lời giới thiệu Tiểu sử HTTS Mahasi Sayadaw.
download_0102-Căn bản thiền Minh sát.
download_0103-Phương pháp đúng đắn.
download_0104-Duyên khởi.
download_0105-Sự biện biệt.
download_0106-Cuối cùng là sự bình an.
download_0107-Lời sách tấn.
download_0108-Vấn đạo-1
download_0109-Vấn đạo-2
download_0110-Chỉ dẫn hành thiền Minh Sát.
download_0111-Lợi ích của hành thiền.
download_0112-Hướng dẫn trình Pháp.

Send comment
Your Name
Your email address